MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Klasa: 021-05/18-01/334

Ur.broj: 2109/11-18-01/1-1  

GRADONAČELNIK

Mursko Središće, 13.03.2018.g.        

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 09/09 i 05/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće dana 13. ožujka 2018. godine donosi slijedeći

 

CJENIK

korištenja Centra za kulturu „Rudar“

 

(I)                                                                  

Ovaj cjenik donosi se temeljem provedenih analiza troškova korištenja Centra za kulturu „Rudar“ koji uključuju režijske troškove te troškove tehničke podrške i troškove osoblja.

Sukladno analizama iz prethodnog stavka utvrđuje se cijena korištenja Centra za kulturu „Rudar“ u Murskom Središću kako slijedi:

 

LJETNO RAZDOBLJE (od 01. travnja tekuće godine do 31. listopada tekuće godine)

Za manifestacije/događanja do 2 sata korištenja – 900,00 kuna

Za manifestacije/događanja iznad 2 sata korištenja – 200,00 kuna po satu za svaki dodatni sta korištenja

 

 

ZIMSKO RAZDOBLJE (od 01.studenog tekuće godine do 31.03. iduće godine)

Za manifestacije/događanja do 2 sata korištenja – 1.200,00 kuna

Za manifestacije/događanja iznad 2 sata korištenja – 300,00 kuna po satu za svaki dodatni sta korištenja

 

(II)

Cjene iz prethodne točke ovog Cjenika ne primijenjuju se u slučajevima:

Ukoliko je Grad Mursko Središće ili Turistička zajednica Grada Mursko Središće organizator ili suorganizator manifestacije/događanja

Ukoliko su organizatori ili suorganizatori događanja vjerske zajednice ili Osnovna škola Mursko Središće ili predškolske ustanove koje djeluju na području Grada Mursko Središće.

 

(III)                                  

Cijene iz točke (I) ovog Cjenika umanju ju se za 50% ukoliko je organizator manifestacije/događanja udruga sa sjedištem na području Grada Mursko Središće.

 

 

 

(IV)

Prilikom korištenja Centra za kulturu „Rudar“ svaki korisnik dužan je isti koristiti pažnjom dobrog gospodara te:

-poštivati odredbe kućnog reda izvješenog na vidljivom mjestu unutar zgrade,

-vratiti Gradu Mursko Središće Centar za kulturu „Rudar“ u stanju u kojem ga je primio.

U protivnom je korisnik odgovoran za naknadu štete nastale u Centru za kulturu „Rudar“ koja je nastala uslijed njegova korištenja.

 

(V)                                                                 

Ovaj cjenik stupa na snagu  danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Mursko Središće.

 

U Murskom Središću, 13. ožujka 2018. godine.

 

 

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak