Republika Hrvatska
Međimurska županija
Grad Mursko Središće
KLASA: 021-05/17-01/2082
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1
Mursko Središće,20.09.2017.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Mursko Središće, Klasa: 021-05/17-01/2074, Urbroj: 2109/11-17-01/1-1 od 20.09. 2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o utvrđivanju Prijedloga
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće
(Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04, 15/15 i 14/16) –
ciljane izmjene i dopune
za javnu raspravu
  1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 02. listopada 2017. do 11. listopada 2017.
  2. Javni uvid u prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04, 15/15 i 14/16) – ciljane izmjene i dopune moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće, radnim danom u vremenu od 8.00 do 15.00 sati i na mrežnim stranicama Grada Mursko Središće www.mursko-sredisce.hr.
  3. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04, 15/15 i 14/16) – ciljane izmjene i dopune organizirat će se u prostorijama Grada Mursko Središće, i to 04.10.2017. godine u 11,00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 11. listopadom 2017. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu Grada Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće , s napomenom „ZA JAVNU RASPRAVU O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MURSKO SREDIŠĆE – ciljane izmjene i dopune“.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.