Klasa: 021-05/18-01/931

Urbroj: 2109/11-18-01/1-1 17. VII. 2018.    (4264)

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), a u skladu s Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Murskog Središća za 2018. godinu, pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Murskog Središća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu službenika

– referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove u Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Murskog Središća – 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rok od 3 mjeseca.

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), te posebne uvjete propisane člankom 11. Pravilnika o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Murskog Središća kako sljedi:

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se provodi prijam.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– minimalno srednja stručna sprema građevinskog smjera

– najmanje 1 godina iskustva na poslovima građevinske struke na radnom mjestu koje zahtijeva minimalno srednju stručnu spremu građevinskog smjera

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18). Osoba se prima na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti:

– životopis

– osobnu iskaznicu (preslik)

– dokaz o stručnoj spremi,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke i z članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Postupak natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web-stranici Grada Murskog Središća www.mursko-sredisce.hr i oglasnoj ploči Grada Murskog Središća. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Murskog Središća objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja.

Prijave na natječaj podnose se u roku od
15 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće, s naznakom »Natječaj za prijam u službu: referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove – ne otvaraj«.

O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.

Grad Mursko Središće

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI ZA RADNO MJESTO Referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zastitu okolisa, stamb. i komunalne poslove