Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09, 5/13 i 03/18) gradonačelnik Grada Mursko Središće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

(I)

Grad Mursko Središće prodaje nekretnine u svojem vlasništvu:

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA – GRADILIŠTA OZNAČENA KAO:

– kat.čest.br.1837/4 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 792 m2,

– kat.čest.br.1837/5 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 720 m2,

– kat.čest.br.1837/6 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 720 m2,

– kat.čest.br.1837/7 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 720 m2,

– kat.čest.br.1837/8 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 728 m2,

– kat.čest.br.1837/9 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 811 m2,

 

i to javnim nadmetanjem pod uvjetima utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o prodaji nekretnina Klasa: 021-05/18-01/662, za potrebe i u korist Grada Mursko Središće.

Namjena građevinskih čestica : mješovita namjena – M

Koeficijent izgrađenosti građevinskih čestica : 0,4

Koeficijent iskoristivosti građevinskih čestica : 1,20

Maksimalno dozvoljen broj etaža građevine : PODRUM + PRIZEMLJE + 1 KAT, visina

vijenca max 7,0 m

 

 

(II)

Početna vrijednost parcele iznosi 15,00 EUR-a/m2, a kupoprodajna cijena se isplaćuje prema postignutoj cijeni na javnom nadmetanju u protuvrijednosti na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Prije početka nadmetanja, svaki sudionik treba na žiro račun Grada Mursko Središće položiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kuna te uplatom stječe pravo na nadmetanje za građevinska zemljišta.

Navedenu jamčevinu za pravo nadmetanja za nekretninu potrebno je uplatiti najkasnije pet dana prije održavanja javnog nadmetanja na žiro račun Grada Mursko Središće broj:HR8223400091827600003 poziv na broj 68-7757-OIB. Prije početka javnog nadmetanja iznos jamčevine mora biti proknjižen na račun Grada Mursko Središće.

Dozvoljava se isključivo jednokratna isplata kupoprodajne cijene, u roku od trideset dana od dana završetka javnog nadmetanja a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine. Jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene.

U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke (I) ove odluke jamčevina se ne vraća.

Javno nadmetanje će se održati dana 10.09.2018. godine u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće s početkom u 12:00 sati.

 

(III)

Sudionici u nadmetanju dužni su u naznačeno vrijeme doći s osobnom iskaznicom ili ovjerenom punomoći i potvrdom o uplati jamčevine.

Ukoliko se sva građevinska zemljišta ne prodaju na prvom javnom nadmetanju, javno nadmetanje ponoviti će se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu s početkom u 12:00 sati, sve do prodaje svih građevinskih zemljišta

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak