Temeljem članka 11. Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće  o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalištem na području Grada Mursko Središće u domovima za starije i nemoćne osobe Klasa: 021-05/18-01/1629 i članka 2. i 3. Odluke gradonačelnika Grada Mursko Središće o broju o osoba s prebivalištem na području grada kojima će Grad Mursko Središće sufinancirati dnevni boravak u domovima za starije nemoćne osobe u 2019. godini, Grad Mursko Središće objavljuje slijedeći

 

JAVNI  POZIV

stanovnicima Grada Mursko Središće za podnošenje prijava za sufinanciranje dnevnog boravka starijih i nemoćnih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe u 2019. godini

 

 

Grad Mursko Središće će sufinancirati dnevni boravak starijih osoba s prebivalištem na području teritorijalnog ustroja grada u domovima za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području grada koji pružaju usluge organiziranog dnevnog smještaja, registriranog sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97. 47/99. i 35/08), Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe („Narodne novine“ broj 121/00).

Ukupan broj starijih i nemoćnih osoba kojima će Grad Mursko Središće u 2019. godini sufinancirati boravak  u domovima za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području grada : 10 osoba

Pravo na sufinanciranje dnevnog smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe ostvaruje hrvatski državljanin – osoba koja nije u mogućnosti samostalno živjeti i brinuti se o sebi starija od 65 godina života koja  ima najmanje 10 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na području Grada Mursko Središće do trenutka početka korištenja usluge dnevnog boravka u domu za stare i nemoćne osobe s mjesečnim prihodom do 2.500,00 kuna.

Grad Mursko Središće sufinancira dnevni boravak starijih i nemoćnih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe do 5 dana u tjednu u visini 50% cijene smještaja sukladno važećoj Odluci Gradskog vijeća Grada Mursko Središće  o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalištem na području Grada Mursko Središće u domovima za starije i nemoćne osobe.

Usluga dnevnog smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe obuhvaća tri obroka dnevno (doručak, ručak i užina), osnovnu medicinsku skrb, ležaj za dnevni odmor i organizaciju slobodnog vremena.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da Gradu Mursko Središće podnesu prijavu za sufinanciranje dnevnog boravka starijih osoba s prebivalištem na području teritorijalnog ustroja grada u domovima za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području grada pismenim putem na adresu: Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće s naznakom „PRIJAVA – SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA O DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE“ najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva u lokalnom tjedniku i web stranici Grada Mursko Središće.

Prijava treba sadržavati:

  • Pisani zahtjev/prijavu za sufinanciranje,
  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu na području Grada Mursko Središće iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima najmanje 10 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na području Grada Mursko Središće ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo trajanje prebivališta na području grada,
  • Kopiju osobne iskaznice ili drugog dokumenta radi utvrđivanja starosti podnositelja prijave (pravo na sufinanciranje imaju osobe starije od 65 godina,
  • Dokaz o visini mjesečnog prihoda podnositelja zahtjeva.

Po isteku roka za prijavu, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb provjerava da li su prijave potpune te iste dostavlja Odboru za socijalnu skrb Grada Mursko Središće koji predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o odobravanju sufinanciranja dnevnog boravka starijih i nemoćnih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe.

O rezultatima ovog javnog poziva svi podnositelji prijava će biti obaviješteni pismenim putem najkasnije u roku od 30 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava.

PROČELNIK:

Miljenko Štefanić, dipl.iur.