Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Mursko Središće za 2019. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine” broj 26/15) gradonačelnik Grada Mursko Središće objavljuje

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu
Grada Mursko Središće za 2019. godinu

 

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za raspodjelu financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu Grada Mursko Središće za 2019. godinu, a koja nisu raspoređena u Javnom pozivu za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija Udruga u 2019. godini objavljenom 09. siječnja 2019. godine.

II.
Pisani prijedlozi moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Mursko Središće za 2019.

  1. Sustav sportskih priprema i natjecanja (međunarodna natjecanja)
  2. Ulazak u viši rang natjecanja državnog saveza

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog poziva za programe i projekte sportskih udruga, u proračunu su planirana financijska sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.

  III.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

  IV.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 31. prosinca 2019. godine ili do iskorištenja sredstava. Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

Grad Mursko Središće

Trg bana Josipa Jelačića 10

40315 Mursko Središće

s napomenom:

„NE OTVARAJ”
Program javnih potreba u sportu grada Mursko Središće
u 2019. godinu

     V.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

      VI.
Smatrati će se da je prijava zaprimljena u roku ako je na prijavnom žigu vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu u Pozivu. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

       VII.
Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

        VIII.
Za dodatne informacije obratiti se u Grad Mursko Središće (na telefon 040/370-771 ili na e-mail: grad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr).

 

Upute za prijavitelje – II. javni poziv za sport 2019. (1)

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja