DJEČJI VRTIĆ “MASLAČAK”

Trg braće Radića 4

40315 Mursko Središće

 

KLASA: 601/02-/18-01/93

  1. BROJ: 2109-82/18-01

Mursko Središće, 11. rujna 2018.

 

 

U skladu s odredbama Zakona o predškom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/97 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda (NN br. 63/08 i 90/10), Dječji vrtić “Maslačak” Mursko Središće objavljuje

 

 

 

                                                          JAVNI POZIV

                            ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

                                  U PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./2019. GODINI

 

– za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja

 

 

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena predškolskim programom u dječjem vrtiću. Poziv se odnosi na djecu koja nisu polaznici vrtića a rođena su do 31. ožujka 2013. godine.

 

Upisi će se vršiti u periodu od 18.09. do 28.09.2018. godine u Dječjem vrtiću “Maslačak”, Trg braće Radića 4, Mursko Središće u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.

Dodatne informacije ili najave dolaska vrše se na broj 040/543-440.

 

 

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića “Maslačak”

Ivana Maltarić