Obavještavamo građane iz područja grada Mursko Središće da granje mogu odlagati na prostoru koji se nalazi 20 metara nasuprot reciklažnog dvorišta MURS-EKOMA u Murskom Središću. Građani mogu isto odvoziti svaki dan u bilo koje vrijeme. Molimo da se na predviđeno mjesto ne deponira druga vrsta otpada.

 

Planiranom izgradnjom kompostane za koju je ishođena građevinska dozvola regulirati će se odvoz, zbrinjavanje granja i ostalog biootpada.

 

Također, obavještavamo Vas da će Grad Mursko Središće granje iskoristiti za pripremu Vuzmenke. S obzirom da se na dosadašnjoj lokaciji održavanja vuzmene gradi novi dječji vrtić, građane ćemo naknadno obavijestiti o lokalitetu održavanja.