Poštovani građani Grada Mursko Središće!

 

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Mursko Središće i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Grada Mursko Središće, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Vašem gradu, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Mursko Središće.

 

Predstavnici Međimurskih voda d.o.o. će obilaskom svakog domaćinstva i uz vašu suradnju prikupljati potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekat, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Obilasci po domaćinstvima započinju u Peklenici od 11.03.2019., u Hlapičini od 25.03.2019., u Sitnicama od 08.04.2019. te u Murskom Središću od 15.04.2019.

 

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke (kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

 

  • PEKLENICA dana 19.04.2019. od 11 – 17 sati – Društveni dom Peklenica, Trg Pekleničkih rudara 3
  • HLAPIČINA dana 10.05.2019. od 11 – 17 sati – Društveni dom Hlapičina, Hlapičina 39
  • SITNICE dana 24.05.2019. od 9 – 11,30 sati – Prostorije VMO Sitnice i Udruge mladih Roma, Sitnice 33 – Mursko Središće
  • MURSKO SREDIŠĆE dana 24.05.2019. od 12 – 17 sati – Turističko-informativni centar (sala za sastanke), Trg braće Radića, Mursko Središće.

 

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

 

S poštovanjem,                                 Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec