SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

• pisanim putem na adresu:

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Trg Bana Josipa Jelačića 10

40315 MURSKO SREDIŠĆE

 

• telefaksom na broj: 040 370 772

 

• telefonom na broj: 040 370 771

 

• službenik za informiranje: Marta Tuksar.

Grad Mursko Središće ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama pdf

Plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Sredisce za razdoblje 2018. – 2023. godine

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU – IZGRADNJA PROMETNICE U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE

 

Program javnih potreba u sportu za 2018

Program raspolaganja polj.zemljistem u vlasnistvu RH na podrucju GMS

Opci uvjeti UGOVORA S KORISNICIMA

Plan motrenja, cuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme zetvene sezone 2018

Odluka o prikljucenju na komunalne vodne gradevine 2018

Program javnih potreba u kulturu 2018

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na podrucju Grada Mursko Sredisce

Odluka – imenovanje ravnatelja Djecjeg vrtica Maslacak

Program odrzavanje komunalne infrastrukture III.izmjene i dopune 2018

III.izmjene i dopune proracuna za 2018

III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018

Odluka o izmjenama Odluke o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada

Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce

III Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

 

Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava

Odluka o izmjenama odluke-osnove rada mjesnih odbora

Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odlaganja otpada na podrucju GMS

Poslovnicka odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Mursko Sredisce