Obavijest

SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

• pisanim putem na adresu:

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Trg Bana Josipa Jelačića 10

40315 MURSKO SREDIŠĆE

• telefaksom na broj: 040 370 772

• telefonom na broj: 040 370 771

• službenik za informiranje: Marta Tuksar.

Grad Mursko Središće ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

______________________________________________________________________________

______________________________________________

GRADSKO VIJEĆE – 20. sjednica – Prijedlog odluka

(datum objave: 25.05.2020.g)

Odluka o dopunama Odluke o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada

Odluka o dopunama Odluke o naknadi za obavljanje duznosti predsjednika GV 2020

Odluka o dopunama Odluke o naknadi za obavljanje poslova duznosti zamjenika gradonacelnika Grada Mursko Sredisce 2020

Odluka o dopunama Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeca GMS 2020

Odluka o dopuni Odluke o visini ekonomske cijene za smjestaj djece u predskolskim ustanovama na podrucju GMS 2020

Odluka o dopunama Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama radnih tijela GV

Odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenika i namjestenika u upravnim tijelima Grada Mursko Sredisce 2020

Odluka o prodaji nekretnina u k.o. PEKLENICA

Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za potrosace GMS 2020

Odluka o dodjeli javnih priznanja GMS za 2019 godinu

1 a) I. izmjene i dopune proračuna za 2020_3 razina

1 b) PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2020

1 c) Program održavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2020

1 d) Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

1 e) I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2020

2 Odluka o donošenju IV Izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja Grada Mursko Središće

GRADSKO VIJEĆE – 18. sjednica – Prijedlog odluka

(Datum objave: 18. veljače 2020.g.)

Prijedlog Odluke o imenovanju setnice u Murskom Srediscu

Prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene za smještaj djece u predškolskim ustanovama na području GMS 2020

Prijedlog Odluka o dopunama Odluke o osnivanju ustanove CENTAR ZA KULTURU RUDAR

Prijedlog Odluke o bratimljenju Grada Ozlja i Grada Murskog Sredisca

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjiznice i citaonice Mursko Sredisce

Prijedlog Odluke o koristenju sredstava ostvarenih od zakupa zakupa za ribnjake prodaje izravnom pogodbom i davanja na koristenje bez javnog poziva poljop.zemljista

Prijedlog Odluke o suradnji Grada Mursko Sredisce s HBOR u kreditiranju poduzetnika

Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Mursko Sredisce

Prijedlog Zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grad Mursko Sredisce

GRADSKO VIJEĆE – 17. sjednica – Prijedlog odluka

(Datum objave: 28.11.2019.g.)

1 – a) Obrazlozenje III. Izmjena i dopuna Proracuna za 2019

1 a) Prijedlog Odluke o III. izmjene i dopune proracuna Grada Mursko Sredisce za 2019. godinu

1 b) Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama programa gradnje objekta komunalne infrastrukture za 2019.

1c) Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama programa odrzavanja objekata kom infrastrukture za 2019.g

1d) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Sredisce za 2019.g.

1e) Prijedlog III izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019.g.

2) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

3) Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

4) Prijedlog Odluke o izmjenama i Odluke o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja mijesanog komunalnog otpada

5a) Analiza stanja sustava civilne zastite na podrucju Grada Mursko Sredisce za 2019.g.

5b)Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2020-2023 Grad Mursko Sredisce

5c)Plan razvoja sustava CZ za 2020 Grad Mursko Sredisce

5d) Prijedlog Odluke o II Izmjene i dopune Procjena rizika Grad Mursko Sredisce

6) Prijedlog azuriranja Plana zastite od pozara

7) Prijedlog izmjena Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na podrucju Grada Mursko Sredisce

______________________________________________

GRADSKO VIJEĆE – 16. sjednica – Prijedlog odluka

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2020.g.

Odluka o proglasenju 2020.godine Godinom haldi

Odluka o rasporedivanju financijskih sredstava za financiranje politickih aktivnosti za 2020. godinu

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 2020

Plan djelovanja Grada Mursko Sredisce u podrucju prirodnih nepogoda za 2020.g. PRILOZI

Plan djelovanja Grada Mursko Sredisce u podrucju prirodnih nepogoda za 2020.g.

Strategija upravljanja imovinom Grada Mursko Sredisce 2019.-2025.

Proracun 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022 .

Odluka o izmjenama Odluke o nacinu pružanja javnih usluga prikupljanja otpada

GRADSKO VIJEĆE – 14. sjednica – Prijedlog odluka

(Datum objave: 09.08.2019.g.)

1 a) OBRAZLOZENJE POLUGODISNJEG IZVJESTAJA O IZVRSENJU PRORACUNA ZA RAZDOBLJE 01-06_2019

1 a) Polugodisnji obracun proracuna 01-06_2019

1 b) Izvrsenje plana razvojnih programa 01-06_2019

2IZVJE~1

3 Izvjesce gradonacelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

4 a) Prijedlog Odluke o razrjesenje duznosti privremenog ravnatelja CENTRA ZA KULTURU RUDAR

4 b) Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja CENTRA ZA KULTURU RUDAR

5 Prijedlog Izmjena Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada sportasima za sportska ostvarenja

6 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prodaji nekretnina – SLATINE

GRADSKO VIJEĆE – 13. sjednica – Prijedlog odluka

Prijedlog Plana motrenja, cuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme zetvene sezone 2019

Prijedlog Odluka o agrotehnickim mjerama

Prijedlog Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Prijedlog Odluke o osnivanju Natjecajnog povjerenstva

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natjecaja za izbor ravnatelja CZK Rudar

Prijedlog Odluke o rasporedivanju financijskih sredstava za financiranje politickih aktivnosti za 2019 godinu

GRADSKO VIJEĆE – 12 sjednica – Prijedlog odluka

3 Financijsko izvjesce Gradska knjiznica i citaonica Mursko Sredisce

4 a)Godisnje izvrsenje proracuna 2018

4 a)OBRAZLOZENJE GODISNJEG OBR. PRORACUNA ZA 2018

4 b)PROGRAM GRADNJE Izvrsenje za 2018

4 c)Program odrzavanje komunalne infrastrukture Izvrsenje za 2018.

4 d)Izvrsenje plana razvojnih programa ZA 2018

4 e) Prijedlog Izvrsenje Programa javnih potreba u sportu za 2018

4 f) Prijedlog Izvrsenje Programa javnih potreba u kulturu 2018

5 Prijedlog zakljucka o usvajanju Izvjesca povjerenstva za popis imovine i obveza na dan 31.12.2018

6 Prijedlog zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

7 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

8 Prijedlog odluke o koristenju sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake prodaje izravnom pogodbom i davanja na koristenje bez javnog poziva poljop.zemljista

9 Izvjesce gradonacelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018.

10 Prijedlog Odluke o zaduzenju Grada Mursko Središće u svrhu modernizacije javne rasvjete

11 a) Obrazlozenje I. Izmjena i dopuna Proracuna za 201911 a) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o proracunu GMS za 2019_3 razina

11 b) PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2019

11 c) Program odrzavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2019

11 d) Prijedlog Odluke o I Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu

11 e) I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2019

12 Program javnih potreba u kulturu za 2019 godinu

13 Program javnih potreba u sportu za 2019 godinu

14 Prijedlog Odluke o naknadi za rodenje djeteta

15 Prijedlog Odluke o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na podrucju GMS

16 Prijedlog Poslovnicke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada

17 Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Obcine Lendava i Grada Mursko Sredisce

18 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Mursko Sredisce

19 Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu steta od prirodnih nepogoda

20 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u opcoj uporabi nerazvrstane ceste k.c.br.1861

_______________________________________________________________________________________________

GRADSKO VIJEĆE – 11 sjednica – Prijedlog odluka

Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava 2019

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mijesanog i biorazgradivog otpada

Odluka o imenovanju Odbora za proracun i financije 2019

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalistem na podrucju GMS u domovima za starije i nemocne

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima zakupa poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane 2019

Odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce

Odluka o izradi IV ID PPUG M.Sredisce 2019

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Mursko Sredisce

Odluka o komunalnom doprinosu Grada Mursko Sredisce

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti prema novom Zakonu o komun.gosp.

Odluka o prihvacanju investicija

Odluka o zaduzenju u visini od 13.000.000,00 kuna

Odluka o prijenosu suvlasnickog udjela nekretnine na Umjetnicku skolu Miroslav Magdalenic

Odluka o visini pausalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja Grada Mursko Sredisce

___________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama pdf

Plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Sredisce za razdoblje 2018. – 2023. godine

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU – IZGRADNJA PROMETNICE U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE

______________________________________________________________________________________________________________________________

Program javnih potreba u sportu za 2018

Program raspolaganja polj.zemljistem u vlasnistvu RH na podrucju GMS

Opci uvjeti UGOVORA S KORISNICIMA

Plan motrenja, cuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme zetvene sezone 2018

Odluka o prikljucenju na komunalne vodne gradevine 2018

Program javnih potreba u kulturu 2018

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na podrucju Grada Mursko Sredisce

Odluka – imenovanje ravnatelja Djecjeg vrtica Maslacak

Program odrzavanje komunalne infrastrukture III.izmjene i dopune 2018

III.izmjene i dopune proracuna za 2018

III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018

Odluka o izmjenama Odluke o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada

Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce

III Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

________________________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava

Odluka o izmjenama odluke-osnove rada mjesnih odbora

Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odlaganja otpada na podrucju GMS

Poslovnicka odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Mursko Sredisce

Izmjene odluke o koeficijentima sluzbenika

izvjesce Mursko Sredisce (2)

Odluka – raspisivanje izbora za Vijeca mjesnog odbora 2019

Odluka o financiranju politickih stranaka za 2019

Odluka o poticajima za uredenja nekretnina na podrucju GMS

Odluka o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalistem na podrucju GMS u domovima za starije i nemocn

Prijedlog proracuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2019.g.

Odluka o osnivanju ustanove CENTAR ZA KULTURU RUDAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________