Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19)

 

 

S A Z I V A M

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 04.04.2019. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama multimedijske dvorane u Centru za kulturu „Rudar“.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – prijedlog zaključka – Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (obrazloženje – ravnateljica Ivana Maltarić),
 1. Prijedlog za izdavanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće,
 2. Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – prijedlog zaključka – Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (obrazloženje – ravnateljica Ivana Sakač)
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvršenja proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2018.godine do 31.12.2018. godine,
 2. b) Prijedlog izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine,
 3. c) Prijedlog izvršenja programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine,
 4. d) Prijedlog izvršenja plana razvojnih programa za 2018. godinu,
 5. e) Prijedlog izvršenja Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
 6. f) Prijedlog izvršenja Programa javnih potreba u kulturi.
 7. Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza Grada Mursko Središće za 2018. godinu
 8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Središće za 2018. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.
 10. Prijedlog izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Grada Mursko Središće za 2018. godinu.
 11. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine,
 12. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Mursko Središće u svrhu modernizacije javne rasvjete,
 13. a) Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2019. godinu (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid u Odsjeku za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb),
 14. b) Prijedlog Odluke o I Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine,
 15. c) Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.,
 16. d) Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2019. godinu,
 17. e) Prijedlog I izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu,
 18. f) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Mursko Središće za 2019. godinu.
 19. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
 20. Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu,
 21. Prijedlog Odluke o visini naknade za rođenje djeteta,
 22. Prijedlog Odluke o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće,
 23. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mursko Središće,
 24. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Občine Lendava i Grada Mursko Središće,
 25. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja,
 26. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
 27. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste.

 

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

 

S poštovanjem.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.