Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19)

S A Z I V A M

16.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 25.11.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama multimedijske dvorane u Centru za kulturu „Rudar“.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1.  Prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g.s projekcijama za 2021.g. i 2022. g.,
 2. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g.,
 3. Prijedlog Plana nabave Grada Mursko Središće za 2020. godinu,
 4. Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za period od 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g.,
 5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za period od 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g.,
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Mursko Središće za 2020. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće,
 8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
 9. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Grada Mursko Središće u 2020. godini,
 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti za 2020. godinu,
 11. Prijedlog Plana djelovanja Grada Mursko Središće u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
 12. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Grada Mursko Središće za razdoblje 2019. g.-2025. g.
 13. a) Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade za sportaša i sportašicu godine u natjecateljskoj kategoriji – pojedinci, b) Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade za momčad godine u natjecateljskoj kategoriji c) Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade za rekreativku i rekreativca godine – pojedinci, d) Prijedlog  Odluke o dodjeli godišnje nagrade za rekreacijsku momčad godine,
 14. 10. Prijedlog Odluke o odabiru osobe godine Grada Mursko Središće za 2019. godinu,
 15. 11. Prijedlog Odluke o proglašenju 2020. godine Godinom haldi
 16. 12. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu u Dječjem vrtiću Maslačak

 (materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

            Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.