Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19)

S A Z I V A M

17.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 18.12.2019. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama multimedijske dvorane u Centru za kulturu „Rudar“.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1.         a) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2019. godinu (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid u Odsjeku za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb),

b) Prijedlog Odluke o III Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata  komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine,

c) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.,

d) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2019. godinu, 

e) Prijedlog III izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu,

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu,

3. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu,

4.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće,

5.a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2019. godinu,

b) Smjernice za organizaciju sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za razdoblje od 2020. do 2023. godine,

c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

d) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama procjene rizika od vellikih nesreća za Grad Mursko Središće

6.Prijedlog ažuriranja Plana zaštite od požara,

7.Prijedlog izmjena Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Mursko Središće

 (materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

            Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.