Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13 i 03/18)

 

S A Z I V A M

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 09.07.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 1. a) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada

Mursko Središće za 2018. godinu (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid u Odsjeku za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb),

 1. b) Prijedlog Odluke o III Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine,
 2. c) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.,
 3. d) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2018. godinu,
 4. e) Prijedlog III izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu,
 5. f) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2018. godinu
 6. g) Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Mursko Središće za 2018. godinu
 7. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Mursko Središće
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grda Mursko Središće

 1. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće
 2. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone
 3. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite
 4. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 5. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike

      Hrvatske na području Grada Mursko Središće

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.