Skraćeni oblik proračuna grada Mursko Središće

Proraćun grada Mursko Središće za 2007. godinu iznosi 10.150.200,00 kuna

Predviða se rast od 4,6 % u odnosu na proračun 2006. godine

 

      SKRAĆENI OBLIK PRORAČUNA      
         GRADA MURSKO SREDIŠĆE      
                 ZA 2007. GODINU      
             
     
     
             
                    STRUKTURA PRIHODA PO GRUPI EKONOMSKE KLASIFIKACIJE    
             
Ekonomska klasifikacija i naziv prihoda                 Iznos   % u ukup.
            proračunu
61 – Prihodi od poreza   3.205.500,00   31,58%
             
63 – Pomoći od države i županije  3.265.200,00   32,17%
        kapitalne pomoći županije 10.000,00      
64 – Prihodi od imovine   337.500,00   3,33%
             
65 – Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima 2.542.000,00               25,04%
             
66 – Ostali prihodi-kazne donacije 215.000,00   2,12%
        kazne 15.000,00        
        kapitalne donacije (INA) 200.000,00      
71 – Prihodi od prodaje zemljišta 171.000,00   1,68%
             
72 – Prohodi od prodaje stanova 76.000,00   0,75%
             
84 – Primici od zaduživanja                                                   200.000,00                 1,97%
             
92 – Višak prihoda   138.000,00   1,36%
             
SVEUKUPNO PRIHODA: 10.150.200,00    
             
                  STRUKTURA RASHODA  PO GRUPI EKONOMSKE KLASIFIKACIJE    
             
Ekonomska klasifikacija i naziv prihoda             Iznos   % u ukup.
             
31 – Rashodi za zaposlene u gradu,vrtiću i knjižnici                                                1.855.940,00  

            18,28%

       grad   1.287940,00        
       vrtić        520.000,00 dio plaće (ukupna plaća = 885.000,00)      
      knjižnica    48.000,00        
             
32 – Materijalni rashodi (za materijal, energiju, usluge) 1.634.560,00   16,10%
             
34 – Financijski rashodi (kamate,usluge banke) 25.000,00   0,25%
             
36 – Pomoći županiji   40.000,00   0,39%
             
37 – Naknade graðanima-socijala 293.000,00   2,89%
      2      
             
38 – Donacije ( tekuće i kapitalne ) 1.071.500,00   10,56%
       tekuće donacije     601.500,00      
       kapitalne donacije 450.000,00      
             
42 – Graðevinski objekti, oprema i projekti 1.897.300,00   18,69%
       graðevinski objekti 1.897.300,00      
       oprema                         89.200,00      
       projekti                       336.600,00      
             
45 – Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima i cestama 3.202.900,00   31,56%
       na graðevinskim objektima (centar za kulturu ) 2.843.900,00      
       rekunstrukcija magistralnih vodova i javne rasvjete 359.000,      
             
54 – Otplata zajmova   130.000,00   1,28%
             
SVEUKUPNO RASHODA: 10.150.200,00