Spriječimo zajedno zagađenje okoliša uz Muru u Peklenici

Grad Mursko Središće uložio je velike napore kako bi sanirao odlagalište komunalnog otpada „Hrastinka“ na koju se 30-tak godina odlagalo smeće iz Murskog Središća i okolnih mjesta. Nakon više godina, puno sastanaka i zalaganje gradonačelnika i Gradske uprave uspjelo se u tome na način da je kompletna sanacija pokrivena iz EU fondova i državnog proračuna u visini od 5 milijuna kuna te je sad na taj prostor uređen i svojim izgledom podsjeća na park.

Kroz godine na području grada često smo svjedoci ilegalnog odlaganja smeća, a Grad Mursko Središće izuzetno je senzibiliziran po tome pitanju, te se takve lokacija uvijek čiste od odloženog smeća, a sve izaziva dosta velike troškove. Komunalno redarstvo dobilo je nalog od gradonačelnika da takve lokacije često obilaze, pronalaze krivce i po potrebi djeluje i represivno prema njima. Nažalost oni koji to rade naučili su da treba dobro sakriti moguće dokaze te se izuzetno rijetko među bačenim stvarima mogu pronaći npr. računi ili nešto slično čime je moguće dokazati tko je počinitelj. Višekratno smo već dali obavijesti, tj. zamolbu prema građanima da kad vide takve radnje prijave komunalnom redarstvu. Komunalno redarstvo ima nalog od gradonačelnika da ne smije nikome davati informacije o osobama koje će takve radnje prijaviti, te ponovo molimo građane da bez straha sudjeluju u procesu pronalaženja krivaca, a samim time na očuvanju okoliša u kojem žive. Grad Mursko Središće započeo je još jednu takvu sanaciju u suradnji sa JU Zaštitu prirode iz Križovca te će područje Havlovih i Pekleničkih graba biti očišćeno od smeća u mjeri u kojoj je to moguće zbog loše konfiguracije terena. Isto tako biti će fizički zatvoren prilazni put Havlovih graba, jer je isključivo služio za takve nečasne radnje. Obzirom što se radi o ne malom trošku, a koji bi zapravo bio bespotreban kad bi se spriječilo daljnje dovoženje i odlaganje smeća, vjerujemo da će građani nadalje rado surađivati sa komunalnim redarstvo, a novac koji bi smo utrošili u neku buduću sanaciju, utrošiti u neke puno pametnije svrhe.