UPISI u Dječji vrtić „Maslačak” i Područno odjeljenje Peklenica za pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 25. Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak” i Odluke o upisima djece u vrtić za pedagošku godinu 2020./2021., Klasa: 601-02/20-01/47-3, Ur.broj: 2109-82/20-01 od 11.03.2020.,    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak” Mursko Središće objavljuje:

                                                                  U P I S E   DJECE  U

                                     DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK” MURSKO SREDIŠĆE

                                            I PODRUČNO ODJELJENJE PEKLENICA

                                            ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

                                                                                       I.

   U Dječji vrtić „Maslačak” Mursko Središće upisuju se djeca koja  do 31. kolovoza 2020. navršavaju         jednu godinu do polaska u školu.

  U Područno odjeljenje Peklenica upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju tri godine do polaska u školu.

                                                                                      II.

   Programi koje vrtić ostvaruje tijekom pedagoške godine 2020./2021.  su sljedeći:

— redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o

    djeci rane i predškolske dobi

               – cjelodnevni – 10 satni boravak

               – poludnevni –  6 satni boravak

                                       –  4 satni boravak

— redoviti poslijepodnevni program odgojno-obrazovnog rada 

               – 10 satni boravak do 20:00 sati

               – produljeni boravak u jutarnjim i poslijepodnevnim satima

— programi javnih potreba

               – program predškole

— Montessori program

                – cjelodnevni – 10 satni boravak

                – za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu

— kraći program ekološkog i folklornog stvaralaštva djece predškolske dobi

— program aktivnosti za primjenu Nacionalne strategije poticanja čitanja 2017.-2022., stjecanja

    pred-čitalačkih i pred-matematičkih vještina

— program ranog učenja stranog jezika ( engleski i njemački)

— program rada s djecom pripadnicima romske nacionalne manjine.

                                                                                      III.

   Upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. vršiti će se od 18.05.2020. do 29.05.2020. godine svakim radnim danom od 8:00 do 11:00 sati u Dječjem vrtiću „Maslačak”, Ulica Slatine 2, Mursko Središće.

   Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 040/343 064  ili E-mail adresu maslacak@mursko-sredisce.hr.