Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.09.2017. godine na 10. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Dolores Vrtarić, Drago Belše) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. Vatropromet d.o.o. za usluge, trgovinu i uvoz-izvoz, Ježdovečka 87, Ježdovec – odobrava se kupnja vatrogasne opreme za DVD Peklenica. Zadužuje se Odsjek za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za dogovor oko realizacije istog.

 2. Dječji vrtić „Maslačak“, Trg braće Radića 4 – prima se na znanje Prijedlog ravnateljice i Upravnog vijeća o povećanju ekonomske cijene vrtića do 10% sukladno analizama poslovanja i projekcijom za pedagošku godinu 2017./2018., a sve u cilju stabilnog poslovanja Dječjeg vrtića „Maslačak“.

 3. Josip Črep – sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za izdavanje knjige o dviju prešućenih generacija Međimurskih ratnika u I. i II. svjetskom radtu u Mađarskoj vojsci planirati će se u proračunu za 2018. godinu.

 4. DVD Križovec – odobrava se isplata kapitalne donacije za kupnju malog navalnog vozila u iznosu od 100.000,00 kuna.

 5. Odsjek za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za pokretanje pozivnog natječaja za sanaciju Etno kuće u Murskom Središću (sanacija krovišta i sličnih radova koji zahtjevaju hitnu sanaciju) do iznosa od 200.000,00 kuna, a sve u dogovoru sa projektantom i nadzornim inženjerom, a ukoliko bi iznos radova zbog završetka 1 cjeline poslova premašio 200.000,00 kuna, ostatak sredstava osigurati će se rebalansom proračuna.

 6. Odsjek za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za pokretanje pozivnog natječaja za izradu stepeništa kod Zvonika sv. Barbare na šetnici uz rijeku Muru.

 7. Grad Mursko Središće nastavlja sa sufinanciranjem školske kuhinje i to za 2. dijete u obitelji sa 50% od ukupnog iznosa, a za 3. i svako sljedeće dijete u 100% iznosu.

 8. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Štefanić Miljenko za pripremu natječajne dokumentacije za raspisivanje 10 studentskih kredita. Uvjeti i rok predaje dokumentacije biti će objavljeni na web stranici grada i u lokalnim medijima.

 9. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Štefanić Miljenko da sa Obrtničkom komorom Međimurja utvrdi koji su to učenici sa područja Grada Mursko Središće koji imaju uvjete za dobivanje stipendije za deficitarna obrtnička zvanja u iznosu od 200,00 kuna mjesečno.

 10. Odsjek za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se da se komunalni djelatnik Saša Kolenko uputi na edukaciju za povjerenika zaštite na radu za komunalno poduzeće „Murkom”.

 11. Odsjek za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za utvrđivanje zapuštenih grobnih mjesta u cilju održavanja ili brisanja istih iz evidencije. Vlasnici grobnih mjesta koji će biti evidentirani biti će obavješteni pismenim putem, dok će se ostali biti obavješteni putem oglasne ploče. Rok prikupljanja podataka je 01.10.2017.godine, a nakon toga će se pristupiti odstranjivanju grobnim mjesta koji se ne održavaju više od 10 godina.

 12. Zadužuje se voditeljica odsjeka Dolores Vrtarić za dogovor sa mjesnim odborima Hlapičina, Štrukovec, Križovec za nabavku božićne iluminacije.

 13. Zadužuje se voditeljica odsjeka Dolores Vrtarić za prikupljanje podataka Udruga, klubova, mjesnih odbora, institucija za ovogodišnje „Središćanske novine“. U svrhu što kvalitetnije i pravovremene pripreme podataka o klubovima, udrugama, mjesnim odborima i drugim relevantnim subjektima na području Grada Mursko Središće pozivamo da se materijali dostave do 01.11.2017. godine na e-mail: grad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr ili osobno u Gradsku upravu.

 14. Zadužuje se voditeljica odsjeka Dolores Vrtarić za organizaciju i provođenje proslave Martinja u Gradskom parku dana 10.11.2017.godine (petak) u 17,00 sati.

 15. Zadužuje se voditeljica odsjeka Dolores Vrtarić za nabavu slikovnica za djecu predškolske dobi i knjiga za učenike od 1. do 8. razreda za Božićno novogodišnje blagdane.

 16. Nalaže se Odsjeku za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se primjenjuje Odluka o komunalnom redu, te da se prekršitelji ne opominju, već kažnjavaju. Građani se pozivaju da voditelju odsjeka ili komunalnom redaru prijave osobe koje nepropisno odlažu otpad i time zagađuju okoliš. Grad Mursko Središće upozorava da će se osobe koje odlažu otpad u prirodu biti kažnjeni bez ikakve prethodne opomene.

 17. Nalaže se Odsjeku za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se lokacija u Murskom Središću na kojoj se odlagao biljni i građevinski otpad u potpunosti očisti i sanira, te da se stavi van upotrebe za odlaganje bilo kakve vrste otpada.

 18. Obavještavaju se udruge i klubove s područja Grada Mursko Središće koji su korisnici sportske dvorane, da se termini od prošle školske godine 2016/2017. ne mijenjaju, već ostaju isti i za školsku godinu 2017./2018. Grad Mursko Središće ne raspolaže dodatnim slobodnim terminima za korištenje sportske dvorane, te se bilo kakve izmjene termina mogu realizirati samo u dogovoru između korisnika sportske dvorane.

 19. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Štefanić Miljenko za pokretanje postupka dobivanja ili kupnje zemljišta u vlasništvu RH kod Ministarstva državne imovine koje bi se prema Prostornom planu koristilo za odlaganje neopasnog građevinskog i biljnog otpada.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/1993

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 11.09.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak