Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 02.10.2017. godine na 12. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen,Cmrečak Miljenko, Vrtarić Zvonko, Vrtarić Dolores, Štefanić Miljenko, Šimunić Antun i Belše Drago), donosi sljedeće
Z A K LJ U Č K E
 1. Pismo namjere za prodaju trgovačkog društva MURS-EKOM d.o.o. – temeljem upućenog pisma namjere od strane društva MURS-EKOM d.o.o. Grad Mursko Središće je prema tržišnim uvjetima spreman kupiti cijele suvlasničke udjele u društvu. Temelj za daljnje razgovore i pregovore je procjena vrijednosti društva sa analizom poslovanja, a konačnu Odluku o kupnji donosi Gradsko vijeće Grada Mursko Središće.
 2. VMO PEKLENICA – prima se na znanje zapisnik sjednice.
 3. VMO ŠTRUKOVEC – prima se na znanje zapisnik sjednice.
 4. Prihvaća se ponuda Obrta za proizvodnju i usluge “KRIKA” Nedelišće, Varaždinska 25a u iznosu od 3.990,00 kuna s PDV-om za postavljanje tende na terasi uz salu za sastanke na bivšem autobusnom kolodvoru.
 5. Prihvaća se ponuda “PLAMEN” Zrinskih 9, Peklenica za produžetak plinske mreže u Peklenici k.č. 394 k.o. Peklenica u ulici Dr. Ante Starčevića u iznosu od 7.325,00 kuna s PDV-om.
 6. Raspisuje se pozivni natječaj za I. fazu adaptacije Etno kuće. Rok za podnošenje prijava je 09. listopad 2017. godine do 08:00 sati.
 7. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za postavljanje prometnih ogledala u Zavrtnoj i Čakovečkoj ulici u Peklenici i u Martinskoj ulici u Murskom Središću.
 8. Prihvaća se ponuda Stolarije Korunić d.o.o. za postavljanje novog raspela na groblju u Murskom Središću u iznosu od 2.250,00 kuna s PDV-om.
 9. Pozivaju se mjesni odbori i građani Grada Mursko Središće da pravovremeno obavijeste Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove o potrebi zamjene rasvjetnih tijela sa točnom lokacijom na broj mobitela komunalnog redara Drago Belše 098 212 010.
 10. Grad Mursko Središće će prema natječaju Obrtničke komore Čakovec sufinancirati 5-ero učenika deficitarnih zanimanja sa područja Grada Mursko Središće u iznosu od 300,00 kuna mjesečno po učeniku.
 11. Grad Mursko Središće se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za uključivanje u akciju Gradovi i općine – prijatelj i djece.
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskomvijeću na razmatranje i usvajanje.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
Klasa: 021-05/17-01/2157
Ur.broj: 2109/11-1-01/1-17-1
MurskoSredišće, 02.10.2017.
GRADONAČELNIK:
DraženSrpak