Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 18.10.2017. godine na 14. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Zvonko Vrtarić, Marko Jurović, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Prihvaća se ponuda stalnog sudskog procjenjitelja za područje strojarstva, strojarske i procesne opreme te poljoprivredne mehanizacije Marjan Novak, ing.stroj., Čakovečka 79, Pušćine za izradu Elaborata procjene tržišne vrijednosti Osnovnih sredstava i sitnog inventara korištenih za komunalnu djelatnost, a u vlasništvu Grada Mursko Središće u iznosu od 4.350,00 kuna + PDV u svrhu prebacivanja istih u komunalno trgovačko društvo Murkom d.o.o.
 2. VMO Mursko Središće – prima se na znanje zapisnik iz 12. sjednice.
 3. Radio Kaj d.o.o. – prihvaća se sudjelovanje u društveno korisnom, odgojno-obrazovnom i edukativnom projektu “Dajmo djeci korijene i krila”.
 4. Matija Vuglač, Rade Končara 28, Mursko Središće – u cijelosti se oslobađa vraćanja studentskog kredita po ugovoru o okvirnom studentskom kreditu broj 9018827700 od 06. studenog 2013. po članku 28. Pravilnika o studentskim kreditima i poboljšanim kriterijima za oslobođenje vraćanja studentskog kredita.
 5. Udruga “Svetomartinski krampusi”, Trg Sv. Martina 7, Sv. Martin na Muri – Grad Mursko Središće je u siječnju 2017. godine raspisao natječaj za dodjelu financijskih sredstava za Udruge za 2017. godinu sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koji je temelj za dobivanje financijskih sredstava za provedbu programa/projekata, što je temelj za odobravanje projekata i programa i dobivanje financijskih sredstava.
 6. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za donošenje Plana gospodarenja otpadom.
 7. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za postavljanje prometnih znakova na području Grada Mursko Središće najkasnije do 25. listopada 2017. godine.
 8. Nalaže se mjesnom odboru Sitnice da žurno utvrde koji su mještani spojeni na šahtove oborinske odvodnje sa fekalnom kanalizacijom, te se nakon utvrđivanja domaćinstava nalaže Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se isto spriječi.
 9. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da ponovno kontaktira inspekciju Zaštite okoliša u svezi višegodišnjeg odloženog elektronskog otpada na lokaciji Ul. Rade Končara u Murskom Središću.
 10. Prima se na znanje odgovor HAKOM-a vezan uz mogućnost osnivanja radija na području grada Mursko Središće gdje stoji kako prema bazi podataka radiofrekvencijskog spektra za frekvencijsko područje radija trenutno ne postoji slobodna međunarodno usklađena frekvencija za područje grada Mursko Središće, pa se stoga iskazuje želja i potreba za rješenjem frekvencije za radio.
 11. Raspisuje se Pozivni natječaj za izradu drvene sjenice prema idejnom rješenju izrađenom od strane Ureda ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić.
 12. Raspisuje se Pozivni natječaj za izgradnju stepenica na šetnici kod kapelice Sv. Barbare prema idejnom rješenju izrađenom od strane Ureda ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/17-01/2301
Ur.broj: 2109/11-1-01/1-17-1
Mursko Središće, 18.10.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak