Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.10.2017. godine na 15. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Marta Tuksar, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

  1. Osnovna škola Mursko Središće – za postavljanje video-nadzora odobrava se novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna uz uvjet da se za postavljanje istog pribavi sva potrebna obvezatna dokumentacija.
  2. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak za potrebe hortikulturnog uređenja groblja u Murskom Središću. Rok za uređenje je 26. listopad 2017. godine. Iznos za nabavku materijala i biljaka je 34.084,03 kuna.
  3. Prihvaća se ponuda tvrtke Instal-promet Kanižaj d.o.o., Kalnička 31, Čakovec za izradu energetskog certifikata za Centar za kulturu u Murskom Središću u iznosu od 7.875,00 kuna sa PDV-om.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/17-01/2326                                         GRADONAČELNIK:
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1                                           Dražen Srpak
Mursko Središće, 23.10.2017.