Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 13.02.2017. godine na 151. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. Renata Kraljić, Poljska 8, Mursko Središće – odobrava se zahtjev za sufinanciranje edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana u Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu (Murid) za kćer rođenu 2013. godine, na način da se isplaćuje 50% od 9.360,00 kn tj. od troška godišnjeg ugovora sa udrugom Murid,
 2. Udruga branitelja 4. Bojne vukovarske 3. Gardijske brigade, Ivanićgradska 59 b, Zagreb –gradonačelnik prima na znanje zamolbu za sponzorstvo izdavanja monografije 4. Bojne Vukovarske 3. Gardijske brigade u obrani Grada Vukovara, te daje odgovor da se Udruga branitelja (kao i svi drugi klubovi i udruge) treba javiti na Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u 2017. godini, koji je objavljen na službenoj gradskoj web stranici www.mursko-sredisce.hr i otvoren do 17.02.2017. godine,
 1. Policijska uprava Međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje preventivni materijal – primjere dobre prakse drugih zemalja EU u svezi urbanizma i prevencije kriminaliteta, kao poticaj za daljnje planiranje i provođenje preventivnih aktivnosti,
 2. Temeljem pozivnog natječaja za dostavu ponuda za asfaltiranje ceste do reciklažnog dvorišta u Murskom Središću (tražene su 3 ponude) konstatira se da su u roku zaprimljene 3 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „Autoprijevoz niskogradnja – Branko Žganec“, Trg braće Radića 2, Mursko Središće – u iznosu 138.543,75 kn sa PDV-om,
 3. Temeljem pozivnog natječaja za dostavu ponuda za asfaltiranje parkirališta kod groblja Peklenica – Križovec (tražene su 3 ponude) konstatira se da su u roku zaprimljene 3 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „Autoprijevoz niskogradnja – Branko Žganec“, Trg braće Radića 2, Mursko Središće, u iznosu od 65.545,00 kn sa PDV-om,
 4. Temeljem pozivnog natječaja za dostavu ponuda za izradu projekta rekonstrukcije – adaptacije centra za posjetitelje i interpretaciju „Majur“ Štrukovec za dobivanje građevinske dozvole i gradnju (tražene su 3 ponude) konstatira se da je u roku zaprimljena 1 ponuda, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „Instal promet Kanižaj“ d.o.o., Kalnička 31, Čakovec, u iznosu od 105.000,00 kn sa PDV-om, a sredstva za navedenu namjenu osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna,
 5. Temeljem pozivnog natječaja za dostavu ponuda za izradu i montažu pvc stolarije na mrtvačnici groblja Mursko Središće (tražene su 3 ponude) konstatira se da su u roku zaprimljene 2 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „Vnuk“ d.o.o., Čakovečka 44, Vrhovljan, u iznosu od 8.906,00 kn sa PDV-om,
 6. Gradonačelnik usvaja zaključak da Grad Mursko Središće treba kontaktirati poduzeće „Ina“ d.d. Zagreb u svezi postavljanja punionice autoplina na benzinskoj postaji „Ina“ u Murskom Središću, jer za istim postoji želja i potreba većeg broja korisnika s područja Grada Mursko Središće i šire, kao i zbog predstojeće turističke sezone,
 7. USR „Sport za sve“, Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 22.04.2017. godine u vremenu od 14,00 do 20,00 sati za održavanje turnira u odbojci,
 8. Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za plaćanje troškova čišćenja ventilacije u sportskoj dvorani Mursko Središće, te se za rješavanje istog zadužuje Marija Kraljić, pročelnica Upravnog odjela za financiranje, proračun i društvene djelatnosti,
 1. Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, Mursko Središće – odobrava se zamolba za plaćanje – sufinanciranje nabave traktorske kosilice, na način da se doznače sredstva u iznosu od 6.750,00 kn, temeljem zaključka 141. sjednice kolegija gradonačelnika održane dana 07.11.2016. godine,
 2. „Energy plus“ d.o.o., Koprivnička 19, 42230 Ludbreg – gradonačelnik prima na znanje ponudu za zamjenu javne rasvjete u centru i glavnoj prometnici u Murskom Središću, putem operativnog leasinga,
 3. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
1) Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pokretanje jednostavne bagatelne nabave za postavljanje dječjeg igrališta uz šetnicu kraj gradskog parkirališta u Murskom Središću (temeljem sporazuma sa tvrtkom „Antea“ d.o.o. Mursko Središće), te za postavljanje dječjeg igrališta uz prostorije buduće ispostave hitne medicine u Murskom Središću (ulica Josipa Šajnovića, temeljem sporazuma sa vlasnicom zemljišta Irenom Vrtarić).
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/17-01/325
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1
Mursko Središće, 13.02.2017.
GRADONAČELNIK:
Dražen Srpak