Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 20.02.2017. godine na 152. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2016. godinu –
      ZAHVALNICA:
– Odbojkaški klub Plavi, Mursko Središće – (prijedlog VMO Peklenica)
– Julijana Levačić, Mursko Središće – (prijedlog kolegij gradonačelnika)
– prof. Petar Novak, Mursko Središće – (prijedlog Gradski puhački orkestar Mursko Središće)
– Ana Vuri, Mursko Središće – (prijedlog Društvo žena Mursko Središće)
– Franjo Barat, Mursko Središće – (prijedlog VMO Mursko Središće)
– Zdenka Lipić, Mursko Središće – (prijedlog – VMO Mursko Središće)
– ŠRD „Mura“ – juniorska ekipa ženska – Mursko Središće (prijedlog VMO M.Središće)
– Praonica rublja „Malović“ Mursko Središće – (prijedlog VMO Mursko Središće)
– Tomo Glavina, Križovec – (prijedlog VMO Križovec)
– Ivan Mesarić, Merhatovec – (prijedlog HDS Mursko Središće)
            NAGRADA:
– Franjo Liklin, Mursko Središće – (prijedlog kolegij gradonačelnika i VMO Mursko Središće)
– Juraj Zadravec, Mursko Središće – (prijedlog VMO Mursko Središće)
– Josip Strojko, Križovec – (prijedlog VMO Križovec)
– Franjo Trstenjak (posthumno) Mursko Središće – (prijedlog SDP – GO Mursko Središće)
– Ivan Brodar, Mursko Središće – (prijedlog SDP – GO Mursko Središće)
– Stanislav Stojko, Mursko Središće – (prijedlog HDS Mursko Središće)
– prof. Petar Novak, Mursko Središće – (prijedlog HDS Mursko Središće)
– gradonačelnik prima na znanje gore navedene prijedloge i usvaja zaključak da se navedeni prijedlozi dostavljaju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a prethodno se od predlagatelja SDP – Gradska organizacija Mursko Središće i VMO Mursko Središće traži dodatno pisano obrazloženje u svezi njihovih prijedloga.
  1. DVD Mursko Središće, Frankopanska 8, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Mursko Središće za oslobađanje plaćanja komunalne naknade u 2017. godini, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.), oslobađaju sljedeći vatrogasci (20) iz Murskog Središća – Balaž Justin – Rade Končara 4, Bogdan Rajko – Marka Kovača 8, Brodar Ivan – Marka Kovača 42, Dobranić Ivan – Rade Končara 71, Dobranić Marijan – Josipa Broza Tita 36, Hoblaj Branko – Maksima Gorkog 7, Kraljić Danijel – Rade Končara 69, Majhen Dejan – Matije Gupca 52, Matoša Renato – Vladimira Nazora 10, Novak Kristijan – Josipa Šajnovića 17, Novak Nikolaj – Josipa Šajnovića 19, Palnec Miljenko – Slatine 11, Radek Saša – Martinska 134, Radiković Rajko – Josipa Broza Tita 54, Sabo Nikola – Martinska 82, Tarandek Aleksandar – Poljska 39, Zelić Željko – Josipa Broza Tita 68, Žganec Marko – Martinska 52, Smolković Tanja – Rade Končara 17a i David Marko – Josipa Broza Tita 37.
  2. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje uputu u svezi nepravilnosti u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja,
  1. Kraljić Marija, pročelnica Upravnog odjela za financiranje, proračun i društvene djelatnosti, i Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuju se za nabavu mobilni prijenosni zvučnik sa pojačalom na bateriju, za potrebe Grada Mursko Središće i komunalnog poduzeća „Murkom“
  2. Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje iskaz interesa za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Središće te odgovara da Grad već isto ima službeno u postupku izrade,
  3. Temeljem pozivnog natječaja za nabavu komunalne opreme za potrebe održavanja javnih zelenih površina – traktor, prikolica, malčer, malčer na hidrauličnoj ruci, prednja ralica za snijeg sa nosačom prednje ralice, (tražene su 4 ponude), konstatira se da su u roku zaprimljene 3 ponude, te se kao najpovoljnija temeljem kriterija najniže cijene odabire jedina pravovaljana ponuda koja zadovoljava uvjete iz raspisanog poziva – ponuda firme „Panex-AGM“ d.o.o., Zagrebačka 101, Čakovec, u iznosu od 247.955,31 kn sa PDV-om, pod uvjetom da Grad Mursko Središće za navedenu namjenu osigura sredstva do 70% iznosa investicije putem Javnog poziva za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu, raspisanog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Sredstva za navedeno osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna u ožujku 2017. godine,
  4. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, Kraljić Marija, pročelnica Upravnog odjela za financiranje, proračun i društvene djelatnosti, i Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuju se za dogovore u svezi detalja ponude firme „Energy plus“ d.o.o., Koprivnička 19, 42230 Ludbreg, u svezi ponude ugradnje novih štednih rasvjetnih tijela javne rasvjete u centru Murskog Središća i ulici Josipa Broza Tita, putem operativnog leasinga,
  5. Kolegij gradonačelnika usvaja spremnost da se tijekom 2018. godine na području Grada Mursko Središće počne provoditi projekt poticanja obnove starih kuća, u cilju očuvanja izgleda ulica, baštine i tradicionalne gradnje na području Grada te u cilju poticanja mladih obitelji na ostanak u Gradu. Osniva se stručna radna skupina za definiranje i provođenje projekta poticanja obnove starih kuća u sastavu: gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća, predsjednici mjesnih odbora na području Grada (6) te djelatnici stručnih službi Grada Mursko Središće, a financijska sredstva za navedeni višegodišnji program osigurati će se u proračunu Grada za 2018. godinu te u sljedećim godinama,
  6. Kolegij gradonačelnika usvaja zaključak da će se paljenje „vuzmenke“ održati dana 15.04.2017. godine (subota) na lokaciji Slatine – Mursko Središće, te se obavještavaju građani da na navedenu lokaciju mogu dovoziti granje potrebno za slaganje vuzmenke.
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/17-01/476
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1
Mursko Središće, 20.02.2017.
GRADONAČELNIK:
Dražen Srpak