Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 27.02.2017. godine na 153. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće
Z A K LJ U Č K E
1. Centar za zavarivanje d.o.o., Mile Budaka 1, Slavonski Brod – gradonačelnik prima na znanje poziv Centra za zavarivanje d.o.o., za praktično obučavanje za zanimanje zavarivač, te se zadužuje voditeljica Odsjeka Dolores Vrtarić da kontaktira tvrtke sa područja Grada Mursko Središće i susjednih općina, koje zapošljavaju zavarivače, a sve u cilju moguće obuke koje provode spomenuti centar, uz zajedničko financiranje stalnih polaznika, tvrtki i lokalne samouprave.
  1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, A. Starčevića 1, Čakovec – prihvaća se inicijativa Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije o isticanju znakova za prednost osoba s invaliditetom na vidljiva mjesta, te se zadužuju voditelj komunalnog odsjeka Antun Šimunić i voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti Dolores Vrtarić za provedbu istog.
  2. Međimurska priroda, Javna ustanova za zaštitu prirode – nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da sanira otpad na lokaciji Havlove grabe na području Peklenice i Pekleničke grabe. Ovim putem pozivaju se građani da komunalni, građevinski, elektronički i drugi otpad ne odlažu u prirodu, već na to predviđena mjesta.
  3. Temeljem pozivnog natječaja za izvedbu toplinske fasade na Društvenom domu Štrukovec, od tražene 3 ponude, pristigle su 2 ponude, od toga je 1 ponuda van roka, te se kao najpovoljnija i jedina pravovaljana ponuda koja zadovoljava uvjete iz raspisanog natječaja odabire ponuda Obrta za soboslikarske i ličilačke usluge „Wolfy“, Čakovečka 43, Peklenica u iznosu od 74.810,00 kuna.
  4. Temeljem dopisa HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Međimurske županije, a u cilju poboljšanja trenutne prometne situacije i prometne ponude u željezničkom prijevozu, Grad Mursko Središće predlaže da se vozni red prilagodi učenicima srednjih škola, te smjenskom radu zaposlenika, te se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Antun Šimunić zadužuje za provedbu istog.
Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
1) Temeljem zakonske obveze komunalni djelatnici Saša Kolenko i Zvonko Rajf upućuju se na edukaciju za pravilnu primjenu sredstva za zaštitu bilju.
2) Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za pokretanje jednostavne bagatelne nabave za hortikulturno uređenje gradskog groblja.
3) Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za žurno saniranje udarnih rupa na području Grada Mursko Središće.
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/17-01/551
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1                                                                      
Mursko Središće, 27.02.2017.
GRADONAČELNIK:
Dražen Srpak