Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.03.2017. godine na 154. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće
Z A K LJ U Č K E
1. Grad Mursko Središće raspisao je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Mursko Središće. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na 5 godina. Pravo na sudjelovanje na natječaju imale su fizičke i pravne osobe kojima je osnovna registrirana djelatnost poljoprivredna proizvodnja i koje nemaju otvorenih dugovanja prema Gradu Mursko Središće. Na Javni natječaj pristigla je 1 ponuda, Mutvar Mirjane, Miklavec 34A. Obzirom na samo 1 ponudu, prihvaća se ponuda Mutvar Mirjane za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Mursko Središće na k.č.br. 790, površine 0,2000 ha po cijeni od 65,00 kn godišnje i k.č.br. 1012 površine 0,5454 ha po cijeni od 186,53 kn godišnje –   k.o. Križovec.
2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb – dana 07. veljača 2017. godine izvršena je provjera na licu mjestu saniranog odlagališta otpada „Hrastinka“ na kojem su prisustvovali djelatnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelatnici grada, te predstavnica tvrtke Maxicon. Tijekom postupka provjere utvrđeno je da je realizacija aktivnosti u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, prijavljeni trošak nastao je unutar prihvatljivog razdoblja te su svi utvrđeni prihvatljivi iznosi u skladu s odredbama Ugovora, te da nije bilo duplog financiranja/nepravilnosti koji bi utjecali na prihvatljivost izdataka. Uz obvezu monitoringa u razdoblju od 30 godina primjenjivati će se mjere utjecaja na okoliš.
3. VMO Hlapičina – gradonačelnik prima na znanje Zapisnik 10. sjednice Mjesnog odbora Hlapičina, te se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje za nabavu novih sadnica ukrasnih bilja.
4. Ljekarne Joukhadar, Ozaljska 50, Zagreb – odobrava se ponuda br. 2988 Ljerkarne Joukhadar za kupnju medicinskih trakica za mjerenje šećera, kolesterola i triglicerida za potrebe Kluba dijabetičara Mursko Središće u ukupnom iznosu od 1.016,36 kn sa PDV-om.
5. Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – Grad Mursko Središće će u 2017. godini provesti Program Kontrola plodnosti tla na području grada u suradnji s Međimurskom županijom, te će se shodno tome donijeti program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2017. godinu.
6. Počasni bleiburški vod, Ferenščica 14, Zagreb – temeljem čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odobrava se zamolba za donaciju za obilježavanje 72. obljetnice Bleiburške tragedije i 65. obljetnicu osnivanja i djelovanja Počasnog bleiburškog voda u iznosu od 1.000,00 kn.
7. Posiflex d.o.o., Ante Kovačića 2, Varaždin – odobrava se ponuda tvrtke Posiflex d.o.o. za kupnju 10 komada šahovskih ploča, 10 komada šahovskih figura i 4 komada digitalnih šahovskih sata u iznosu od 2.400,00 kn. Oprema će se donirati Osnovnoj školi Mursko Središće u svrhu osnivanja nove šahovske grupe Osnovne škole Mursko Središće.
8. Bakač Ruža, Brežna 2, Mursko Središće – temeljem zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć zbog teške materijalne situacije, odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 3.925,00 kuna, i to 1.650,00 kuna za maturalno putovanje za učenicu 7. razreda Osnovne škole Mursko Središće Bakač Ivanu i 2.275,00 kuna za maturalno putovanje za učenicu 3. razreda srednje Graditeljske škole Bakač Mateu.
9.Temeljem pozivnog natječaja za izgradnju asfaltiranog igrališta u Križovcu (tražene su 3 ponude) konstatira se da su u roku zaprimljene sve 3 ponude, te se kao najpovoljnija temeljem kriterija najniže cijene odabire se ponuda tvrtke Autoprijevoz – niskogradnja Branko Žganec, Trg braće Radića 2, Mursko Središće u iznosu od 82.335,00 kn s PDV-om.
10. Temeljem pozivnog natječaja za asfaltiranje ulice Marof u Peklenici (tražene 3 ponude), konstatira se da su u roku zaprimljene sve 3 ponude, te se kao najpovoljnija temeljem kriterija najniže cijene odabire se ponuda tvrtke Tegra d.o.o., Mihovljanska ulica 70, Čakovec u iznosu od 27.251,25 kn s PDV-om.
11. Temeljem pozivnog natječaja za asfaltiranje Frankopanske ulice u Peklenici (tražene 3 ponude) konstatira se da su roku zaprimljene sve 3 ponude, te se kao najpovoljnija temeljem kriterija najniže cijene odabire ponuda tvrtke Tegra d.o.o., Mihovljanska ulica 70, Čakovec u iznosu od 15.695,00 kn s PDV-om.

 

Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
1) Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za nabavu 2 klima uređaja za Dječji vrtić „Maslačak“.
2) Zbog potrebe čišćenje parcele na k.č.br. 692/3 zadužuje se Socijalno vijeće da odredi korisnike kojima će se dodijeliti drva, uz obvezu rušenja i čišćenja od strane osoba kojima će ista biti dodijeljena, a Grad Mursko Središće će se ujedno i uključiti zbog osiguranja rušenja obzirom što parcela graniči sa županijskom cestom i željezničkom prugom i u blizini se nalaze elektro vodovi.
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/17-01/688
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1
Mursko Središće, 15.03.2017.
GRADONAČELNIK:
Dražen Srpak