Zaključci 156. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.04.2017. godine na 156. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić i Drago Belše) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb – temeljem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2017. godinu Gradu Mursko Središće dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 91.245,00 kuna za sufinanciranje radova na sanaciji opasnih mjesta, dok ukupni projekt iznosi 130.350,00 kuna. Pokreće se postupak jednostavne nabave za sanaciju opasnog mjesta – postavljanje dva preventivna radara u Gradu Mursko Središće i to u Frankopanskoj ulici i Martinskoj ulici, te po jedan radar u naselju Peklenica na Trgu pekleničkih rudara i u naselju Hlapičina na ŽC 2003 kod ulaska u ulici gdje je smještena Osnovna škola.
 2. Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, Mursko Središće – odobrava se zamolba za organizaciju izleta i prigodni suvenir za sudionike državnog natjecanja iz engleskog jezika koje će se održati u Termama Sveti Martin u razdoblju od 05. do 07. travnja 2017.godine
 3. Željko Novak, Čakovečka 34, Peklenica – temeljem pisma namjere za kupnju dvije nekretnine u k.o. Peklenica, zadužuje se pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić za provođenje postupka prodaje, putem javnog natječaja, katastarskih čestica br. 443/2 pašnjak površine 113 m2 i 443/3 pašnjak površine 73 m2.
 4. Dječji vrtić „Dječja mašta“, Bana Josipa Jelačića 25, Čakovec – odobrava se zamolba za sudjelovanje u nastavku programa Eko vrtić i nastavak članstva u sklopu organizacije International Eco – Schools u iznosu od 500,00 kuna iz sredstava za tekuće donacije.
 5. Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – Grad Mursko Središće kontinuirano provodi uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, te se trenutačno provodi akcija sanacije Havlovih i Pekleničkih graba na području uz rijeku Muru, te u romskom naselju Sitnice. Pozdravljamo inicijativu akcije Zelena čistka, te će se Grad Mursko Središće u nju i uključiti. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvu, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i voditeljica odsjeka za opće-društvene djelatnosti za organizaciju istog putem gradskih komunalnih službi, Mjesnih odbora, te udruge građana.
 6. Na temelju čl. 7 Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije gradonačelnik donosi Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mursko Središće i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mursko Središće.
Popis rizika Koordinator Nositelj/i Izvršitelj/
Potres  

Gradonačelnik

 

Drago Belše, komunalni referent

DVD M.Središće,

DVD Peklenica,

DVD Križovec,

Civilna zaštita

 

Poplava

 

Gradonačelnik

 

Zvonko Vrtarić

DVD M.Središće,

DVD Peklenica,

DVD Križovec,

Civilna zaštita

 

Epidemije i pandemije

 

Gradonačelnik

 

 

Miljenko Cmrečak

Dom zdravlja

Bioinstitut d.d.

 

 

Ekstremne temperature

 

 

Gradonačelnik

 

Zapovjednik Civilne zaštite

DVD M.Središće,

DVD Peklenica,

DVD Križovec,

Komunalno poduzeće „Murkom“

 

Degradacija tla (klizišta)

 

Gradonačelnik

Voditelj Odsjeka za graditeljstvo,gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove  

Komunalno poduzeće „Murkom“

 

 1. Gradonačelnik usvaja Program javnih radova (12 radnika) – ispomoć kod održavanja javnih površina za sezonu proljeće/ljeto 2017. godine za područje Grada Mursko Središće
 2. Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“, Tome Masaryka 24, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za održavanje sportsko-rekreativne manifestacije pod nazivom „Biciklima međimurskim putevima – BIMEP 2017.“ u iznosu od 500,00 kuna iz sredstava za tekuće donacije
 3. Graditeljska škola Čakovec, Športska 1, Čakovec – odobrava se zamolba za sponzorstvo organizacijskog odbora „Dani maturanata – COOLIJADA 2017.“ za kupnju tableta Lenovo reThink u iznosu od 750,00 kuna (bez PDV-a) za najmaturanta 2017. godine.
 4. DVD Peklenica, Trg pekleničkih rudara 3, Mursko Središće – odobrava se zamolba za donaciju za kupnju agregata za struju 3,5 kW sa jednofaznom i trofaznom utičnicom u iznosu od 5.600,00 kuna iz sredstava za Dobrovoljna vatrogasna društva.
 5. Udruga za autizam „Pogled“, Uska 1, Nedelišće – Grad Mursko Središće već više godina surađuje sa udrugom za autizam „Pogled“ na način da sufinancira osobnog asistenta u Osnovnoj školi Mursko Središće u iznosu od 15.602,62 kuna, te će se vrlo rado uključiti u akciju sufinanciranja obilježavanja Dana svjesnosti o autizmu sa donacijom u iznosu od 1.500,00 kuna.
 6. Teniski klub Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće – odobrava se zamolba za isplatu kapitalne donacije u skladu sa sklopljenim Ugovorom od dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 2.500,00 kuna.
 7. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec, Bana Josipa Jelačića 1 – odobrava se zamolba za pokroviteljstvo za Sajam poslova 2017. godine na način da će se podmiriti trošak autobusnog prijevoza.
 8. Ured ovlaštenog arhitekta Lorand klemenčić, Ulica Kralja Tomislava 30, Čakovec – zbog zahtjeva iz posebnih uvjeta Županijske uprave za ceste izrađeni je projekt rekonstrukcije priključka na županijsku cestu: Građevinski projekt – projekt prilaza i pripadajući elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenje radova za Društveni dom Peklenica u iznosu od 10.250,00 kuna s PDV-om.
 9. Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb zadužuje se za promjenu Odluke o cjeniku usluga na groblju u Murskom Središću, s obzirom da su cijene izražene u eurima. Cijene usluga na groblju biti će iskazane u kunama, i to prema srednjem tečaju na dan donošenja Odluke o cjeniku usluga
 10. Crkveni zbor Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje prijevoza za nastup crkvenog zbora Mursko Središće u crkvi sv. Ane u Volovskom kraj Opatije u iznosu od 3.500,00 kuna iz sredstava za vjerske zajednice.
 11. Temeljem zahtjeva građana ulice Nikole Tesla, zadužuje se odsjek za gospodarstvo, graditeljstvu, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za rješavanje problema mještana ulice Nikole Tesle, rušenje stabla i saniranje betonskih rupa ispred kuće br. 4.
 12. DVD Križovec, Križovec 17 – potvrđuje se prijedlog članova za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade i to za članove: Marko Strojko, Mihael Vinković, Josip Kostanjević, Danijel Korbelj, Bernard Horvat, David Munđar.
 13. DVD Križovec, Križovec 17 – sukladno članku 30. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/2004, 38/2009, 80/2010) potvrđuje se Josip Kostanjević za Zapovjednika Dvd-a, dok se za zamjenika Zapovjednika potvrđuje Danijel Korbelj.
 14. Župni Caritas Mursko Središće, Martinska 3 – odobrava se isplata župnom caritasu za kupnju namirnica najpotrebitijima na području Grada Mursko Središće za Uskrs u iznosu od 1.500,00 kuna iz sredstava za vjerske zajednice.
 15. Grad Mursko Središće je 31. travnja 2017. godine sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopio Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt Društveni dom Peklenica – rekonstrukcija. Procijenjena vrijednost radova, prema projektantskoj procijeni, iznosi 301.911,12 kn. Pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić zadužuje za pokretanje jednostavne nabave za Rekonstrukciju Društvenog doma u Peklenici.
 16. Temeljem prijave građana za neovlašteno rušenje drveća na području umjetnih jezera „Stara vaga“ i „Balaton“ kojima uprava Športsko ribolovno društvo „Mura“ Mursko Središće, zadužuje se pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić za kontaktiranje Općine Lendave u svezi pomoći oko rješavanje istog.
 17. Svim umirovljenicima s područja Grada Mursko Središće, kojima mirovina iznosi manje od 2.000,00 kuna i prema popisu za božićnicu, dodijeliti će se poklon bon u iznosu od 100,00 kuna u jednoj od gradskih mesnica. Pročelnica Upravnog odjela za financiranje, proračuna, društvene djelatnosti i socijalnu skrb zadužuje se za odabir najpovoljnije mesnice. Bonovi će se moći podići od 10.04.2017. godine u prostorijama Udruge umirovljenika. Ukoliko netko od umirovljenika nije na popisu za božićnicu, a ostvaruje mirovinu manju od 2.000,00 kuna može se prijaviti za ostvarenje prava na poklon bona za Uskrs do kraja tjedna, tj. do 07.04.2017. godine u Gradskoj upravi – Ured grada ili u prostorijama umirovljenika.
 18. Temeljem pozivnog natječaja za izradu i montažu PVC stolarije na Društvenom domu u Hlapičini (tražene 3 ponude) konstatira se da su u roku zaprimljene 2 ponude, te se kao najpovoljnija ponuda temeljem kriterija najniže cijene odabire ponuda tvrtke VNUK d.o.o., Čakovečka 44, Vrhovljan u iznosu od 12.913,23 kuna s PDV-om.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/17-01/867

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 03.04.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak