Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 18.04.2017. godine na 157. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće
Z A K LJ U Č K E
  1. DVD Peklenica, – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Peklenica za oslobađanje plaćanja komunalne naknade u 2017. godini, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće , 12.11.2014.) oslobađajući sljedeći vatrogasci (12) iz Peklenice: Dražen Srša – Zrinskih 9, Zvjezdan Tuksar – Frankopanska 26, Darko Kolarić – Marof 30A, Saša Govedić – Čakovečka 60, Franjo Trstenjak – Glavna 5, Denis Povodnia – Marof 4, Ivan Govedić – Čakovečka 60, Josip Nerer – Frankopanska 62, Danijel Flac – Zavrtna 6, Klaudija Mance – Glavna 59, Antonija Antoković – Školska 29, Vršić Nikola – Zrinskih 65.
  2. Obrtnička komora Čakovec, I.G.Kovačića 4, Čakovec – temeljem zamolbe za stipendiranje učenika deficitarnih obrtničkih zvanja s područja Međimurske županije za školsku godinu 2017./2018., Grad Mursko Središće preuzima stipendiranje učenika deficitarnih zvanja s područja Grada Mursko Središće u iznosu od 200,00 kuna mjesečno. Sredstva će se osigurati rebalansom proračuna.
  3. Aeroklub Međimurje, A. Schulteissa, Čakovec – temeljem zamolbe za donaciju organizacije aktivnosti i aeromitinga Aerokluba Međimurja povodom 70 godina postojanja, odobrava se donacija u iznosu od 4.000,00 kuna iz sredstava ostalih tekućih donacija.
  4. Udruga šumoposjednika Međimurja Jegnjed, Zrinsko – frankopanska 9, Čakovec – Grad Mursko Središće početkom godine raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za projekte, programe i manifestacije pa vas pozivamo da se sljedeće godine javite na natječaj za dodjelu financijskih sredstava, s obzirom što je rok prijave na natječaj za ovu godinu završio 17.02.2017.g.
  5. Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Ilica 113, Zagreb – povodom obilježavanja 60. obljetnice Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama odobrava se kupnja 5 ulaznica po cijeni od 60,00 kuna.
  6. Temeljem pozivnog natječaja za rekonstrukciju Društvenog doma u Peklenici – prva faza uređenja potkrovlja sadržajima društvene namjene od tražene 3 ponude ( Tekeli-projekt inženjering d.o.o., Team građenje d.o.o. i Milena gradnja d.o.o.), u roku pristigla je 1 ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. iz Murskog Središća u iznosu od 293.334,23 kuna, te se kao jedina i pravovaljana odabire ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. iz Murskog Središća.
  7. Eltel d.o.o., Buzovečka ulica 77, Čakovec – prihvaća se ponuda za izradu table povijest grada – 20. godina grada u iznosu od 4.250,00 kuna (bez PDV-a) i izradu table za 135. vatrogastva Grada Mursko Središće u iznosu od 4.800,00 kuna (bez PDV-a).
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/17-01/1058
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1
Mursko Središće, 19.04.2017.
GRADONAČELNIK:
Dražen Srpak