Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 30.10.2017. godine na 16. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Antun Šimunić, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Policijska udruga IPA Međimurje, J. Gotovca 7, Čakovec – u svrhu završne faze uređenja IPA centra Grad Mursko Središće svoju podršku projektu iskazuje kupnjom slike iz kataloga u iznosu od 2.000,00 kuna.
 2. Grad Mursko Središće je primio očitovanje Županijske uprave za ceste Čakovec o prijedlogu prekategorizacije nerazvrstane ceste “Capaš” koja spaja naselje Hlapičinu sa Donjim Koncovčakom u županijsku (lokalnu) cestu, isto će se proslijediti stručnom vijeću Županijskoj upravi za ceste Čakovec na razmatranje i donošenju odluke o mogućoj prekategorizaciji.
 3. Leona Cilar, Martinska 108, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 750,00 kuna zbog primitka Dekanove nagrade.
 4. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se pripremi plan postavljanja potrebnih prometnih znakova za 2018. godinu u svim naseljima na području Grada Mursko Središće.
 5. Prihvaća se ponuda tvrtke Eltel d.o.o. Buzovečka 77, Čakovec za izradu tabla obavijesti za dječja igrala u iznosu od 7.280,00 kuna + PDV.
 6. Prihvaća se ponuda tvrtke Geo-gauss d.o.o. Čakovec u iznosu od 4.500,00 kuna + PDV za geodetski projekt za potrebe rekonstrukcije Etno kuće u Murskom Središću.
 7. Prihvaća se ponuda tvrtke Instal-promet Kanižaj d.o.o. Čakovec za vršenje stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji Etno kuće u Murskom Središću u iznosu od 9.000,00 kuna + PDV.
 8. Za potrebe legalizacije Društvenog doma u Štrukovcu prihvaća se ponuda tvrtke Geo-gauss d.o.o. Čakovec za ucrtavanje zgrade u katastar i gruntovnicu te evidentiranje međa u iznosu od 3.000,00 kuna + PDV.
 9. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i predsjednik mjesnog odbora Sitnice da sazovu zbor građana Sitnice na temu neovlaštenog spajanja fekalne kanalizacije objekata u naselju na sustav oborinske odvodnje, problematike paljenja opasnih tvari u Sitnicama i gomilanja sekundarnih sirovina unutar naselja Sitnice.
 10. U zimskom periodu javna rasvjeta u svim naseljima na području Grada Mursko Središće paliti će se ujutro u 04:30 sati.
 11. Od zatražene tri ponude za nabavu dodatne audio opreme i obavljanja dodatnih radova na zgradi Centra za kulturu Mursko Središće vezanih uz parkiralište pristigla je samo jedna ponuda u propisanom roku tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. Mursko Središće te se ista i prihvaća u iznosu od 174.037,34 kune sa PDV-om.
 12. Prihvaća se ponuda tvrtke Revitana d.o.o. za dubinsko snimanje poslovanja u iznosu od 12.000,00 kuna, ponuda tvrtke Moderna-investa d.o.o. za izradu Procjembenog elaborate o tržišnoj vrijednosti nekretnine reciklažnog dvorišta tvrtke Murs-ekom d.o.o. u ukupnom iznosu od 2.900,00 kuna, te ponuda Stalnog sudskog procjenitelja za područje strojarstva, strojarske i procesne opreme te poljoprivredne mehanizacije Marjan Novak, ing.stroj. Pušćine za izradu Elaborata procjene tržišne vrijednosti Osnovnih sredstava; radnih vozila za prijevoz otpada i opreme reciklažnog dvorištva tvrtke Murs-ekom d.o.o. u ukupnom iznosu od 4.750,00 + PDV. Sukladno sporazumu Grad će podmiriti troškove izrade navedenih elaborate u iznosu od 50% ukupne cijene.
 13. Traži se očitovanje ravnateljice dječjeg vrtića “Maslačak” o dosadašnjim i planiranim aktivnostima u svrhu mogućih kandidiranja projekata u državna ministarstva i EU fondove u cilju podizanja razine usluga Dječjeg vrtića i financijskih programa.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/2391

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 30.10.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak