Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 15.05.2017. godine na 161. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće
Z A K LJ U Č K E
1. Temeljem pozivnog natječaja za vršenje usluge koordinatora 2 za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji dijela Centra za kulturu grada Mursko Središće – konačna faza rekonstrukcije od tražene tri ponude (Instal-promet Kanižaj d.o.o., Stanograd studio d.o.o. i Alvir d.o.o.) konstatira se da je najpovoljnija ponuda tvrtke Instal promet Kanižaj d.o.o. Kalnička 31, 40 000 Čakovca u iznosu od 8.200,00 kn + PDV.
2. Temeljem pozivnog natječaja za vršenje stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela Centra za kulturu grada Mursko Središće – konačna faza rekonstrukcije, od tražene tri ponude (Instal-promet Kanižaj d.o.o., Stanograd studio d.o.o i Alvir d.o.o.) konstatira se da je najpovoljnija ponuda tvrtke Instal promet Kanižaj d.o.o., Kalnička 31, 40 000 Čakovca u iznosu od 1,75% (17,5 promila) od vrijednosti nadzirnih radova + PDV.
3. VMO Peklenica – odobrava se financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kn za realizaciju manifestacije „Dani Peklenice“ koja će se odvijati u razdoblju od 22.06.2017. godine do 25.06.2017. godine.
4. Međimurske vode d.o.o. – temeljem članka 44. st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu potrebno je izvršiti usklađenje za predmetnu česticu odnosno izvršiti usklađenje stanja u zemljišnim knjigama i katastru sa stanjem u naravi i to na nekretninoj u zk.ul.br. 2844 k.o. Mursko Središće čest.br 5666 šuma Hrastinka površine od 1646 m2 radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru.
5. Mesap d.o.o. – gradonačelnik prima na znanje poziv na izlaganje na 19. međunarodni sajam poduzetništva i obrta „MESAP 2017“ te se poziv upućuje poduzetnicima, gospodarstvenicima i obrtnicima na području grada.
6. Zbog dobrog rada i odlične promocije Grada Mursko Središće za potrebe Planinarskog društva „Bundek“ za izgradnju Planinarske kuće na Muri kupiti će se zemljište prema njihovoj želji i dostavljenom pismu namjere, te će se isto dati na dugoročno korištenje. Sredstva za kupnju zemljišta osigurati će se rebalansom proračuna.
7. Gradonačelnik prima na znanje Odluku o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini.
8. Zbog nemogućnosti planiranja aktivnosti i prijave istih na natječaj Radioklubu „Međimurje“ odobrava se isplata donacije za sufinanciranje 21. Evropskog ARG prvenstva u Litvi, Druskininkai u iznosu od 12.000,00 kuna koji će se osigurati iz rebalansa proračuna. Po istom principu će se sredstva osigurati za školu nogometa NK „Rudar“ za gostovanje u Osijeku i za Odbojkaški klub „Plavi“ za gostovanje u Splitu.
9. Usvaja se provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Grada Mursko Središće za 2017. godinu.
10. Nogometni klubu „Plavi“ Peklenica – odobrava se isplata kapitalne donacije za sanaciju klupskih prostorija te nabavku sportske opreme za igralište prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava.
11. Odobrava se postavljanje prometnog ogledala u naselju Hlapičini na lokaciji Marof kod obitelji Katalenić te se za provođenje istog zadužuje voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Antun Šimunić.
12. Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće-društvene djelatnosti Dolores Vrtarić za dogovor sa tajništvom Osnovne škole Mursko Središće za nabavu školskih bilježnica sa motivima grada.
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/17-01/1248
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1
Mursko Središće, 15.05.2017.
GRADONAČELNIK:
Dražen Srpak