Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 09.11.2017. godine na 17. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 

 

 1. Za predsjednika stožera Zimske službe 2017./2018. imenuje se Josip Sršan, za zamjenika predsjednika Drago Belše, a za članove Miljenko Zobić i Branko Žganec dok su učesnici u Zimskoj službi Miljenko Zobić, Branko Žganec, Ljerka Cividini, Kristijan Antolović, Dragutin Stojko, Stjepan Jurović, Milorad Mihanović, Marko Strojko i Ivana Maltarić. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da održi sastanak sa koncesionarom za obavljanje Zimske službe u svrhu osiguranja ispravnosti i spremnosti mehanizacije te pribavljanja soli.
 2. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se postavi smeđa signalizacija sukladno elaboratu.
 3. Prihvaća se ponuda tvrtke Elektro-usluga “Kovač”, Cvjetna ul. 15, Celine u ukupnom iznosu od 2.268,00 kuna za kupnju perlice rublja za Dječji vrtić “Maslačak”.
 4. Prihvaća se ponuda tvrtke Međimurje Zaing d.o.o., Zagrebačka 77, Čakovec za ispitivanje elektromotornih scenografskih povlaka pozornice i tri sustava elektro-motornih rasvjetnih povlaka pozornice i dvorane u Centru za kulturu Mursko Središće za potrebne tehničkog pregleda.
 5. Nalaže se koncesionaru za prikupljanje i zbrinjavanje otpada na području Grada Mursko Središće trgovačkom društvu Murs-ekom d.o.o. da najkasnije do 01.02.2018. godine osigura korisnicima usluge mogućnost odvoza biorazgradivog otpada sukladno Uredbi, a da Gradu Mursko Središće najkasnije do 20.11.2017. godine dostave na potvrdu novi cjenik s uključenom uslugom odvoza biorazgradivog otpada koja se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
 6. Usvaja se prijedlog Odluke da se mijenja sufinanciranje dječjeg vrtića od 01.01.2018. godine u korist roditelja, te će nadalje Grad Mursko Središće sufinancirati troškove boravka djece umjesto 50% sa 60% ekonomske cijene. Sufinancirati će se isključivo smještaj djece u predškolskim ustanovama na području Grada Mursko Središće osim u slučaju popunjenosti istih.
 7. Aleks Šopar, Matije Gupca 98, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 750,00 kuna zbog primitka Dekanove nagrade.
 8. Ivana Tarandek, Martinska 17, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 750,00 kuna zbog primitka Dekanove nagrade.
 9. Nogometni klub “Rudar” Mursko Središće, Škola nogometa – odobrava se korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 09. i 10. prosinca 2017.g., te 27. i 28. siječnja 2018.g.
 10. VMO Sitnice – prima se na znanje zapisnik iz sjednice
 11. Prihvaća se ponuda tvrtke Fravero d.o.o., Kružna ulica 68, Zagreb za kupnju aparata za uvez u ukupnom iznosu od 10.875,00 kuna.
 12. Objavljuje se očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. o izgradnji pješačko biciklističke staze na DC209, dionica Mursko Središće – Slemenice: Hrvatske ceste d.o.o. u postupku su izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC209 dionica Mursko Središće – Slemenice. Projekt rekonstrukcije u sebi sadrži izgradnju pješačko biciklističkih staza na toj dionici. Projektna dokumentacije je izvedena do razine glavnog projekta. U tijeku je provođenje dokaza pravnog interesa i priprema dokumentacije za podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu. Ishođenje građevinske dozvole očekujemo do početka trećeg kvartala 2018.godine. Za početak radova osim pravomoćne građevinske dozvole potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose kao i izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje kroz naselja Sitnice i Štrukovec, a koja je u nadležnosti lokalne samouprave. Pokretanje javne nabave očekujemo tijekom četvrtog kvartala 2018.g. bez obzira na izgradnju kanalizacije. Mogući početak radova je nakon što se osiguranju sredstva za tu namjenu, tijekom 2019. godine. Napomena Grada Mursko Središće; – sustav odvodnje u naselju Štrukovec nije dio aglomeracije Mursko Središće, te će njegova izgradnja biti odvojena od aglomeracije Mursko Središće i nema utjecaja na izgradnju pješačko biciklističke staze.
 13. Objavljuje se očitovanje Međimurskih voda d.o.o. o izradi projektne dokumetacije za aglomeraciju u naseljima Križovec i Štrukovec – Naselje Križovec: Sukladno izrađenoj Studiji izvodljivosti naselje Križovec pripada novoformiranoj “Aglomeraciji Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen”. Za tu je aglomeraciju projektna dokumentacija odrađena za neka naselja, ali ju je s obzirom na novu koncepciju odvodnje potrebno mijenjati. Za naselja gdje do sada nije bila izrađivana projektna dokumentacija, a u koja spada i Križovec, u tijeku je priprema za provedbu nadmetanja za izradu nove dokumentacije kao i za izradu izmjena i dopuna postojeće projektne dokumentacije. Građevinska dozvola za naselje Križovec planira se ishoditi do sredine 2018. godine, dok se početak gradnje planira u 2019. godini. Naselje Štrukovec: Naselje Štrukovec spada u II. etapu izgradnje aglomeracije Mursko Središće. Izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku ishođenje potvrdi glavnog projekta i rješavanje imovinsko pravnih poslova. Po dobivanju svih potvrdi i nakon što se riješe svi imovinsko pravni poslovi, a koji su preduvjet za izdavanje građevinske dozvole, moći će se zatražiti izdavanje iste. Očekuje se da će to biti do kraja 2017. godine. Za sada se još ne predviđa izgradnja II. etape, a predvidivo je da bi radove trebalo izvoditi nakon što se završi projekt izgradnje I. etape aglomeracije Mursko Središće.
 14. Zadužuju se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređivanje i sklapanje novog ugovora o korištenju sportske dvorane sa Osnovnom školom Mursko Središće.
 15. Grad Mursko Središće iznajmljuje prostor na adresi Trg bana J. Jelačića 3 za potrebe Crvenog križa i ostale potrebe za mjesečni iznos od 600,00 kuna.
 16. Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
 17. Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
 18. Udruga “Nova nada” Čakovec (klub žena liječenih od tumora dojke) – odobrava se financiranje večere u motelu Ilonka povodom Martinja u iznosu od 45,00 kuna po osobi.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/17-01/2453                        GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1                        Dražen Srpak

Mursko Središće, 09.11.2017.