Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 27.11.2017. godine na 19. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Antun Šimunić, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Grad Mursko Središće će od 01.01.2018. godine započeti primjenjivati novu Odluku o isplati novčanih sredstava za novorođeno dijete u iznosu od 1.000,00 kuna što je povećanje za 300,00 kuna s obzirom na sadašnja financijska sredstva
  2. Za postignute uspjehe na fakultetu od 01.01.2018. godine, za akademsku godinu 2017./2018. pa nadalje, primjenjivati će se nova Odluka o povećanju financijskih sredstava, te će se za Dekanovu nagradu isplaćivati 1.000,00 kuna, za Rektorovu nagradu 2.000,00 kuna i za Doktorski studij 7.500,00 kuna.
  3. Za potrebe novih gradilišta u ulici Slatine u Mursko Središću naručuje se od Međimurskih voda d.o.o. projekt Izgradnja oborinske i fekalne vode.
  4. Podružnica umirovljenika Mursko Središće – zbog postignutih zapaženih rezultata na sportskim susretima odobrava se isplata financijske pomoći u iznosu od 7.000,00 kuna za kupnju trenirki.
  5. Hrvatski rukometni savez, Metalčeva 5, Zagreb – odobrava se korištenje sportske dvorane u Murskom Središću za treninge reprezentacija sudionika na Europskom muškom rukometnom prvenstvu EHF EURO 2018, te će se naplaćivati po cijeni koja je određena, dok će se čišćenje naplatiti kao paušalni trošak.
  6. Temeljem novog Zakona o zaštiti životinja postoji obveza mikročipiranja pasa, te stoga Grad Mursko Središće kupuje aparat za mikročipiranje. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se da do 30.06.2018. godine osmisli i provede kontrolu mikročipiranosti pasa u svim domaćinstvima na području Grada Mursko Središće.
  7. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za izradu novog Pravilnika za držanju kućnih ljubimaca sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/17-01/2558                   GRADONAČELNIK:                                                                                    Dražen Srpak

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 27.11.2017.