Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 01.02.2018. godine na 23. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Za uspostavu i provođenje Informacijskog sustava za gospodarenje energijom zadužuje se referent za graditeljstvo Marina Hojsak Gradiček, referent za financije Ruža Žganec, te voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za provedbu nadzora istog.
  2. Međimurje – Zaing d.o.o., Zagrebačka ulica 77, Čakovec – prihvaća se Procjena rizika za radna mjesta za Grad Mursko Središće.
  3. Komunalni redar u Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Drago Belše postavlja se za Povjerenika zaštite na radu.
  4. Od tražene tri ponude za nabavu 17 prijenosnih računala za potrebe gradskih vijećnika od pristigle dvije ponude, prihvaća se ponuda tvrtke EZY Infotech d.o.o., Miroslava Krleže 28, Čakovec u iznosu od 21.250,00 kuna + PDV. Nadalje će se materijali za Gradsko vijeće dostavljati vijećnicima u digitalnom obliku putem USB stikova, a ne u papirnatom obliku zbog uštede.
  5. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se najkasnije do 01. ožujka 2018. godine započne s provedbom mikročipiranosti pasa dok je krajnji rok za provedbu iste 30. lipanj 2018. godine.
  6. Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, J.J. Strossmayera 9, Čakovec – odobrava se isplata donacije u iznosu od 4.000,00 kuna za potrebe liječenja oboljelih i pomoć u obilježavanju 20 godina uspješnog rada Udruge.
  7. Zbog višekratno ukazanih potreba za dodjelu besplatnih grobnih mjesta za socijalno ugroženo stanovništvo odrediti će se poseban dio groblja za tu namjenu.
  8. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da za 2019. godinu pripremi projekt djela groblja na kojem će se isključivo odlagati urne, te da se osmisli tehničko rješenje gradnje rashladne komore za pokojnike.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/18-01/160                             GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                Dražen Srpak

Mursko Središće, 01.02.2018.