Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.02.2018. godine na 25. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Udruga Međimurski potrošač – odobrava se korištenje sale za sastanke kod Turističko- informativnog centra na adresi Trg bana Josipa Jelačića 6 i to svaki utorak od 17:00 do 19:00 sati i četvrtak od 09:00 do 11:00 sati.
  2. Župa svetog Martina Biskupa, Sveti Martin na Muri, Trg svetog Martina 1 – povodom 25 godina blagoslova crkve sv. Ane u Hlapičini za potrebe ulaganja u razglas, sanacije prozora zvonika te fasade, odobrava se isplata u iznosu od 40.000,00 kuna iz sredstava kapitalne pomoći za vjerske zajednice.
  3. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za razradu, analizu stanja i prijedloga mogućih mjera postavljanja video nadzora na prigodnim mjestima u centru grada Mursko Središće. Moguća investicija financirati će se iz proračuna u 2019. godini.
  4. Renata Vitez, Glavna 40, Peklenica – zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da sa Elektrom Čakovec, zbog potrebe radnika i sigurnosti građana, uredi javnu rasvjetu da svijetli do 01:00 sat iza ponoći.
  5. Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22a, Čakovec – odobrava se isplata za pokroviteljstvo 5. Međunarodne konferencije INOVACIJE, TEHNOLOGIJE, EDUKACIJA I MENADŽMENTA u iznosu od 2.000,00 kuna te se odobrava korištenje loga Grada Mursko Središće na materijalima Konferencije.
  6. Agrodet d.o.o., Savska Opatovina 30, Zagreb – prihvaća se ponuda za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem Grada Mursko Središće u ukupnom iznosu od 37.500,00 kuna.
  7. Hrvatska udruga medicinskih sestara, Čakovec – odobrava se isplata donacije u iznosi od 1.000,00 kuna za obilježavanje 50 godina postojanja udruge.
  8. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec – prihvaća se Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području grada Mursko Središće za 2018. godinu.
  9. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pribavi 3 (tri) ponude za izradu Izvedbenog projekta novog dječjeg vrtića sa pripadajućim troškovnicima.
  10. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za detekciju i planiranje omogućavanja pristupa invalidima na pješačke staze.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/251                                                                                                                                                 GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                           Dražen Srpak

Mursko Središće, 26.02.2018.