Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 13.03.2018. godine na 26. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Na temelju 4 tražene ponude za bonove (uskrsnice) za umirovljenike s područja grada Mursko Središće, prihvaća se najpovoljnija ponuda mesnice Kiš iz Murskog Središća.
 2. „Pogled“ udruga za autizam, Uska ulica 1, Nedelišće – odobrava se iznos od 1.000,00 kuna za pokroviteljstvo humanitarne akcije „Malim nogometom za veliki osmijeh“ .
 3. Marta Novak – odobrava se isplata u iznosu od 4.500,00 kuna za učenicu Martu Novak zbog sudjelovanja na 17-om prvenstvu Gimnazija u Marrakechu u Marrocu od 02. do 09. svibnja.
 4. „Katruža“ Međimurska zaklada solidarnosti – odobrava se isplata članarine za 2018. godinu u iznosu od 1 kune po stanovniku na području grada Mursko Središće.
 5. USR „Sport za sve“ Mursko Središće – odobrava se korištenje sportske dvorane u Murskom Središću za održavanje turnira u odbojci dana 07. travnja 2018. godine od 14:00 do 20:00 sati.
 6. Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije, Čakovec – odobrava se isplata financijske pomoći u iznosu od 8.400,00 kuna za sufinanciranje pomoćnika u nastavi učenici Ivani Šajnović iz Hlapičine u Srednjoj školi Čakovec.
 7. Međimurska priroda, Javna ustanova za zaštitu prirode, Križovec – odobrava se korištenje Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće dana 18. travnja 2018. godine – program „Pojezije“ Vlado Kreslin – obilježavanje Međimurskog dana rijeke Mure. Suorganizator je Grad Mursko Središće. Za daljnju organizaciju i korespodenciju zadužuje se referent za informiranje Marta Tuksar.
 8. Županijski odbor HDZ-a Međimurske županije – odobrava se korištenje Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće dana 19. ožujka 2018. godine za obilježavanje 28. godišnjice osnutka, a naplata će se izvršiti prema važećem cjeniku za korištenje Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće.
 9. Obavještavaju se građani ulice Matije Gupca i Murske ulice da će se vršiti iskolčenje trase novog koridora ulice sa pješačkom stazom te će se od vlasnika parcela tražiti suglasnosti potrebne za dobivanje građevinske dozvole, a koje se trebaju ovjeriti kod javnog bilježnika.
 10. Od ponedjeljka 19. ožujka 2018. Godine kreće kontrola mikročipiranja pasa na području grada Mursko Središće te se za istu zadužuju zamjenik gradonačelnika dr. Miljenko Cmrečak i Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Slijedeći tjedan kontrola mikročipiranja će se provoditi u naselju Štrukovec.
 11. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće Miljenko Štefanić za organizaciju javne dražbe novih gradilišta na području Slatina.
 12. Zadužuju se zamjenik gradonačelnika dr. Miljenko Cmrečak i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za nastavak hortikulturnog uređenja groblja.
 13. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće Miljenko Štefanić za nastavak otkupa zemljišta kod skele.
 14. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pokretanje jednostavne nabave za gradnju ograde oko dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće.
 15. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za sanaciju udarnih rupa na području grada Mursko Središće.
 16. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za nastavak projekta produžetka gabiona na obali rijeke Mure.
 17. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće Miljenko Štefanić za nastavak otkupa zemljišta u mjestu „Frgov“ za potrebe šetnice i ceste.
 18. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka javne nabave za gradnju sjenice na šetnici uz Muru.
 19. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika dr. Miljenko Cmrečak za pokretanje aktivnosti oko rekonstrukcije spomenika „Tri pila“.
 20. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka obnove zgrade pošte – apoteke na način da se pokrenu građevinski radovi prema pravilima struke, a koji će omogućiti korištenje zgrade za potrebe udruga u maksimalnom iznosu od 250.000,00 kuna te za pribavljanje ponuda za izradu glavnog projekta obnove čitave zgrade sa uređenjem podruma i potkrovlja.
 21. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje gradnje stepenica koje će spajati zvonik sv. Barbare sa šetnicom.
 22. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za dogovor oko izrade glavnog projekta obnove i modernizacije javne rasvjete sa zamjenom svih rasvjetnih tijela u Murskom Središću, a isti projekt će se prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – „Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. Godini“ te se zadužuje Josip Sršan za pribavljanje ponuda izrade glavnog projekta revitalizacije javne rasvjete u naseljima Peklenica, Križovec, Hlapičina i Štrukovec.
 23. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pribavljanje ponuda za projektiranje prometnice sa oborinskom odvodnjom te projekta javne rasvjete na lokaciji Slatine, a za potrebe otvaranja novih gradilišta.
 24. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće Miljenko Štefanić za pokretanje aktivnosti otkupa zemljišta za izgradnju pomoćnog stadiona na lokaciji između zadnjih kuća u ulici Franje Koroša i ŠRC „Zelešće“.
 25. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za dogovor sa mjesnim odborom Hlapičina oko obnove društvenog doma i pribavljanja ponuda za obnovu putem jednostavne nabave do iznosa od 150.000,00 kuna.
 26. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da sa mjesnim odborom Hlapičina dogovori i provede postavljanje dječjeg igrališta u Hlapičini sukladno odluci mjesnog odbora.
 27. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje aktivnosti i postupka jednostavne nabave za obnovu društvenog doma u Štrukovcu s mjesnim odborom Štrukovec.
 28. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za dogovor sa mjesnim odborom Štrukovec u vezi investicija u ulici Marof u Štrukovcu te provođenja postupka jednostavne nabave.
 29. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan da sa mjesnim odborom Križovec pokrene aktivnosti oko ulaganja (zamjene krovišta) u društvenom domu te provođenje postupka jednostavne nabave za isto.
 30. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za ubrzanje izdavanja građevinske dozvole za potrebe dogradnje i adaptacije grobne kuće – mrtvačnice Križovec-Peklenica.
 31. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pokretanje aktivnosti i postupka jednostavne nabave za slijedeću fazu obnove i dogradnje društvenog doma u Peklenici u visini do maksimalno 450.000,00 kuna (Ministarstvo kulture – 200.000,00 kn, Međimurska županija – 100.000,00 kn, Grad Mursko Središće – 150.000,00 kn). S obzirom što je prema troškovniku zadnja faza u visini od 800.000,00 kn, ostatak od 350.000,00 pokušati će se pribaviti putem prijave na projekte ministarstava ili osigurati rebalansom gradskog proračuna. Ako spomenuto ne bude moguće sredstva za završetak osigurati će se u 2019. Godini i time završiti projekt dogradnje i adaptacije društvenog doma u Peklenici.
 32. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju sastanka sa projektantima i mjesnim odborom Sitnice za završetak projekta te ishođenje građevinske dozvole Multikulturalnog centra u Sitnicama.
 33. Angažira se Juraj Zadravec za savjetovanje gradonačelnika na poslovima funkcioniranja, opremanja i stavljanja u punu funkciju komunalnog poduzeća Murkom te gospodarenja otpadom na području grada Mursko Središće. Naknada za spomenuto odrediti će se i isplatiti putem ugovora.
 34. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje plana groblja sa osnovnim informacijama.
 35. Zbog potreba sigurnosti zgrade Centra za kulturu „Rudar“ i okoliša sa užim centrom grada i šetnice u Centar za kulturu „Rudar“ uvodi se sustav videonadzora, sustav protuprovale u iznosu od 80.842,88 kuna. Zbog veće iskoristivosti te postojanja prostora montira se dodatnih 35 stolica u iznosu od 81.600,00 kuna.
 36. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan zadužuje se za nabavku dodatnih uređaja i tehnike za potrebe projekcije filmova i poboljšanja akustike te za istu, u suradnji sa Slavkom Bregovićem, mora provesti postupak jednostavne nabave.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/18-01/ 335                      GRADONAČELNIK                                                                                      Dražen Srpak

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1

Mursko Središće, 13.03.2018.