Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.05.2018. godine na 30. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za nabavku kotla za kuhanje od minimalno 700 litara za potrebe Grada Mursko Središće i Turističke zajednice Grada Mursko Središće dok će se novčana sredstva za isti osigurati rebalansom proračuna.

 1. Mjesni odbor Peklenica – odobrava se isplata financijske pomoći u iznosu od 3.000,00 kuna za održavanje manifestacije „Dani Peklenice“.
 2. VMO Peklenica – prima se na znanje zapisnik sa sjednice
 3. Policijska uprava Međimurska, pritužba građana – već više godina se pokušavaju riješiti problemi u gradu Mursko Središće koje stvaraju teretna vozila. Prometna studija je gotova dok je studija izvodljivosti u izradi. U jesen 2018. godine početi će se raditi studija utjecaja na okoliš. Izrade svih studija financiraju Hrvatske ceste. Grad Mursko Središće momentalno traži zabranu tranzitnog prometa te se pritužba prosljeđuje Hrvatskim cestama, ministru prometa, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i predsjednici Republike Hrvatske.
 4. Obrtnička komora Međimurske županije – učenici deficitarnih zanimanja koji se prijave putem javnog natječaja za dodjelu stipendije, Grad Mursko Središće će i nadalje sufinancirati svakog prijavljenog učenika s područja grada u iznosu od 300,00 kuna po učeniku.
 5. Monografija Grada Mursko Središće – prihvaća se ponuda tvrtke Reci Da d.o.o. u iznosu od 27.600,00 kuna za izradu grafičko – likovnog oblikovanja Monografije.
 6. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pribavi ponude za idejno rješenje za izradu prostora za smještaj urni na gradskom groblju u Murskom Središću.
 7. Prihvaća se ponuda tvrtke Bioinstitut d.o.o. za obavljanje poslova dezinsekcije na području grada Mursko Središće za tretman komaraca.
 8. Odobrava se zahtjev građana Istarskog naselja za postavljanje klupa za odmor i koševa za otpad.
 9. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje stalka za bicikle na šetnici uz rijeku Muru.
 10. Prema ispitivanju uzorka vode na izvoru „Curek“ ovlaštena tvrtka Bioinstitut d.o.o. dostavila je ispitni izvještaj s mišljenjem da uzorak vode V/828/18 ODGOVARA odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.
 11. Prihvaća se ponuda tvrtke Elektro – mont d.o.o. za postavljanje javne rasvjete uz dječje igralište na šetnici uz rijeku Muru u Murskom Središću u iznosu od 15.587,50 kuna dok će se na samom dječjem igralištu postaviti solarna led rasvjeta u iznosu od 4.187,50 kuna.
 12. Prihvaća se ponuda tvrtke Direkta d.o.o. u iznosu od 1.850,00 za postavljanje 4 (četiri) obavijesne table o videonadzoru javne površine u centru grada Mursko Središće.
 13. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pribavi 3 (tri) ponude za obavljanje poslova privatne i tehničke zaštite za spajanje postojećih sustava tehničke zaštite i stalni nadzor na centralni dojavni sustav (protuprovala).
 14. The Honest Truth, humanitarni moto susret – odobrava se isplata donacije u iznosu od 2.000,00 kuna za Odjel intenzivne njege u Županijskoj bolnici Čakovec.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/607                                                  GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                              Dražen Srpak

Mursko Središće, 02.05.2018.