Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.06.2018. godine na 33. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Nalaže se svim mjesnim odborima s područja grada Mursko Središće da do 15. lipnja 2018. godine održe sastanke na temu analize i detekcije kritičnih točaka za moguće oborinske poplave.  Na sastancima mjesnih odbora mora nazočiti i vodstvo DVD-a iz tog naselja (Štrukovec i Hlapičina – vodstvo DVD-a iz Murskog Središća), a u pripremi sastanaka mjesni odbor može po potrebi tražiti i sudjelovanje voditelja Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Nakon što se detektiraju kritična mjesta i potencijalne prijetnje za oborinske poplave odabrati će se izvođač koji će po svim naseljima izvršiti potrebite radove kako bi se u što većoj mogućnosti spriječili budući neželjeni događaji.

  1. Zahtjeva se od Hrvatskih voda VGO Čakovec da na području grada Mursko Središće pravovremeno održavaju odvodne kanale da se u buduće zbog nepokošenih kanala ponovno ne dogode oborinske poplave. Zadnja oborinska poplava zbog toga dogodila se u ulici Kraja Zvonimira u Murskom Središću na kč.br. 7 kod obitelji Rihtarec Zvonka. Uz to zahtijevamo da se kanal po potrebi uredi ili rekonstruira te time spriječe neželjeni događaji.
  2. Grad Mursko Središće zbog dugotrajnijeg problema sa najezdom komaraca na cijelom području i svim općinama uz rijeku Muru predlaže Upravnom odboru za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije da u najkraćem vremenu organizira sastanak sa zainteresiranim općinama, Javnom ustanovom za zaštitu prirode, Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije i Bioinstitutom kako bi se taj problem pokušao efikasnije i dugoročnije riješiti obzirom što tretiranje ne daje dovoljno zadovoljavajuće rezultate te je uz to i skupo. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za dogovor i organizaciju sastanka.
  3. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da se uputi zamolba Ministarstvu zdravstva za sufinanciranje tretiranja komaraca obzirom što je problem ove godine posebno izraženi zbog stalnog visokog vodostaja rijeke Mure na području grada Mursko Središće i svih općina uz rijeku Muru. Mišljenja smo da navedeno predstavlja javno zdravstveni problem te molimo da se Ministarstvo zdravlja uključi u rješavanje istog.
  4. Za projektiranje dodatnog odvojka u ulici Slatine u Murskom Središću dodatno se prihvaća ponuda tvrtke Instal – promet Kanižaj d.o.o. u iznosu od 10.905,00 kuna + PDV.
  5. Od tražene 3 (tri) ponude prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke Bitel d.o.o., Ruđera Boškovića 74, Kotoriba za izradu glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete na području naselja Peklenica, Križovec, Hlapičina i Štrukovec u iznosu od 15.600,00 kuna + PDV.
  6. Od tražene 3 (tri) ponude prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke Milena shop d.o.o, Hlapičina 205 za izvođenje građevinskih radova na društvenom domu u Štrukovcu u iznosu od 81.734,50 kuna sa PDV-om,
  7. Od tražene 3 (tri) ponude prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke Autoprijevoz – niskogradnja Branko Žganec, Trg braće Radić 2, Mursko Središće za izradu ograde kod dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću u iznosu od 133.037,50 kuna sa PDV-om.
  8. Vijeće mjesnog odbora Peklenica – prima se na znanje zapisnik sa sjednice
  9. Vijeće mjesnog odbora Sitnice – prima se na znanje zapisnik sa sjednice
  10. Od tražene 2 (dvije) ponude prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke Pozoj tim d.o.o., Matice hrvatske 6, Čakovec za pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu manifestacije „Ljeto uz Muru 2018“ u iznosu od 44.000,00 kuna.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/786                                                                              GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                                         Dražen Srpak

Mursko Središće, 11.06.2018.