Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.07.2018. godine na 36. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Josip Sršan, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pokretanje postupka jednostavne nabave za adaptaciju i dogradnju grobne kuće na groblju Peklenica – Križovec u iznosu do 376.000,00 kuna što je osigurano u proračunu Grada Mursko Središće.

  1. Temeljem tražene 3 (tri) ponude za izradu gabionskih koševa na šetnici uz rijeku Muru u Murskom Središću prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke Hidrotehnika d.o.o., Savska Ves u iznosu od 54.475,20 kuna + PDV.
  2. Temeljem opravdanih pritužbi građana i na temelju stvarnih potreba molimo da se radno vrijeme poslovnice PBZ Mursko Središće izjednači s radnim vremenom poslovnice u gradu Prelogu ili najmanje 2 (dva) dana tjedno rad u poslijepodnevnoj smjeni tijekom cijele godine.
  3. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i referent za informiranje – administrativni referent Marta Tuksar da, u suradnji s Podružnicom udruge umirovljenika Mursko Središće, naprave analizu visine mirovina (zbroj svih mirovina ako umirovljenik prima mirovinu iz više država), a za potrebe darivanja za Božić svih čiji ukupan zbroj mirovina ne prelazi 2.500,00 kuna. Iznos vrijednosti darovnih bonova odrediti će se u tri raspona na način da se uzmu u obzir mirovine do 1.500,00 kuna, od 1.500,00 do 2.000,00 kuna te od 2.000,00 do 2.500,00 kuna, a sve prema proračunskim mogućnostima Grada Mursko Središće.

5.Zadužuje se referent za informiranje – administrativni referent Marta Tuksar za organizaciju sudjelovanja Grada Mursko Središće u „Povorci starih običaja i zanata“ povodom manifestacije „Dani turizma 2018“ u Općini Sveti Martin na Muri

  1. VMO Štrukovec – prima se na znanje zapisnik sa sjednice
  2. Prihvaća se ponuda tvrtke BDC d.o.o. Zagreb u svezi podrške u postupku izmjene elemenata projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Murskom Središću“, dobivanju Odluke o dodjeli sredstava, podrške u provedbi javne nabave i podrške u fazi provedbe projekta u iznosu od 120.000,00 kuna + PDV.
  3. VMO Križovec – prima se na znanje zapisnik sa sjednice
  4. Prihvaća se ponuda tvrtke Maxicon d.o.o., Zagreb za provedbu propisanog monitoringa izrade Godišnjeg izvješća o stanju odlagališta Hrastinka i provedbu propisanih mjera za 2018. godinu u iznosu od 35.000,00 kuna s PDV-om.
  5. Ivan Kovačić, Murska 12, Mursko Središće – odobrava se sufinanciranje poludnevnog boravka u vrtićkoj skupini „Iskrice“ za djecu s poremećajima iz autističkog spektra u MURID-u Čakovec te se odobrava sufinanciranje od 50% pomagača u dječjem vrtiću „Maslačak“ Mursko Središće u sklopu programa kojeg provodi Savez udruga „Prvi korak“.
  6. Letis d.o.o., Pretetinec – prihvaća se ponuda za izradu svih potrebnih bilježnica s motivima grada za sve osnovnoškolce s područja grada Mursko Središće za školsku godinu 2018./2019 u iznosu od 2,95 kn/kom za B5 format i 2,70 kn/kom za A4 format + PDV.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/18-01/ 986                                                      GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                   Dražen Srpak

Mursko Središće, 23.07.2018.