Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 06.08.2018. godine na 37. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marko Jurović, Drago Belše, Juraj Zadravec) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za početak procedure preuzimanje ukopa na groblju Mursko Središće i groblju Križovec – Peklenica u sklopu Murs-ekom-a d.o.o. Mursko Središće s početkom od 01.10.2018. godine, uključujući kompletnu analizu organizacije održavanja groblja i ukopa.

  1. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić, voditelj Odsjeka za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Marko Jurović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan, Juraj Zadravec savjetnik gradonačelnik za komunalne djelatnosti i Kristijan Češnjovec direktor Murs-ekom-a d.o.o. za analizu i donošenje prijedloga cijena ukopa na grobljima Mursko Središće i Peklenica – Križovec te cijene usluga Murs-ekom-a d.o.o. Mursko Središće za sve povjerene komunalne djelatnosti, osim odvoza otpada čije cijene su već prije regulirane.
  2. Zbog povećanog opsega posla koji se odnosi na Aglomeraciju Mursko Središće te sve većeg sudjelovanja u projektima usvaja se prijedlog Odluke o naknadama za predsjednika i članove Vijeća mjesnih odbora. Za predsjednike Mjesnih odbora Križovec, Hlapičina, Štrukovec i Sitnice naknada u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. Za predsjednika Mjesnog odbora Mursko Središće mjesečna naknada u iznosu od 1.000,00 kuna, a za predsjednika Mjesnog odbora Peklenica mjesečna naknada u iznosu od 750,00 kuna. Za sve članove Vijeća mjesnih odbora predlaže se godišnja naknada u iznosu od 750,00 kuna. Prijedlog Odluke šalje se Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje s početkom primjene od 01.01.2019. godine.
  3. Nalaže se svim Vijećima mjesnih odbora da do 15. rujna 2018. godine održe sjednice na kojima trebaju izraziti realne potrebe za proračun 2019. godine.
  4. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da za posljednju sjednicu Gradskog vijeća u 2018. godini pripremi Akt o osnivanju ustanove: Centar za kulturu „Rudar“ Mursko Središće.
  5. Nalaže se komunalnom redaru Dragi Belše da završi postupak uklanjanja otpada iz dvorišta objekta u Ulici Rade Končara uz pismenu suglasnost vlasnika objekta ili uz intervenciju suda ili MUP-a prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
  6. Grad Knin – odobrava se zamolba za pokroviteljstvo u obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i 23. godišnjice VRO „Oluja“ u iznosu od 1.000,00 kuna.
  7. Rukometni klub „Sokol“ Vratišinec – odobrava se zamolba za pokroviteljstvo za Memorijalni turnir „Bukovec – Farkaš“ u iznosu od 400,00 kuna.
  8. Gradonačelnik grada Mursko Središće nalaže Mjesnom odboru Hlapičina pokretanje procesa ponovnog formiranja DVD-a Hlapičina. Za isto se zadužuje predsjednik VMO Hlapičina Dragutin Stojko.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 021-05/18-01/ 1064                                                    GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                   Dražen Srpak

Mursko Središće, 06.08.2018.