Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 31.08.2018. godine na 39. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Marina Hojsak Gradiček) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Atletski klub Mursko Središće – odobrava se financiranje troškova prijevoza u iznosu od 5.800,00 kuna za sudjelovanje djece na Europskim atletskim igrama u Češkoj.

  1. Zadužuje se referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Marina Hojsak Gradiček da nadalje vodi brigu o registraciji i tehničkoj ispravnosti svih vozila u vlasništvu Grada Mursko Središće
  2. Od traženih pet (5) ponuda pristigle su dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Mukas d.o.o., Celine u iznosu od 302.244,73 kuna bez PDV-a za rekonstrukciju i dogradnju zgrade javne i društvene namjene – mrtvačnica groblja Križovec – Peklenica
  3. Od traženih pet (5) ponuda pristigla je jedna (1) ponuda od tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. iz Murskog Središća te se ista prihvaća u iznosu od 164.529,25 sa PDV-om za obnovu društvenog doma u Hlapičini – I. faza
  4. Prihvaća se ponuda tvrtke Tegra d.o.o., Čakovec za uređenje ulice Marof u Štrukovcu u iznosu od 46.928,70 kuna bez PDV-a.
  5. Prihvaća se ponuda tvrtke Tegra d.o.o., Čakovec u iznosu od 31.800,65 kuna + PDV za uređenje, oborinsku odvodnju i asfaltiranje pristupnog puta do spremišta društvenog doma u Štrukovcu.
  6. Usvaja se prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine.
  7. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se pismeno kontaktiraju sva domaćinstva u ulici Brezje vezano za davanje suglasnosti za izgradnju kanala na česticama u njihovom vlasništvu, a radi odvodnje oborinskih voda.
  8. Nalaže se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Miljenku Štefaniću da raspiše potrebu za radnikom za rad preko Ugovora o djelu/medicinska sestra ili laboratorijski tehničar – 3 sata dnevno za potrebe vađenja krvi u Domu zdravlja Mursko Središće svakim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 sati do 09:00 sati. Uz to će se pokušati postići dogovor sa susjednim općinama o zajedničkoj usluzi za sve stanovnike s područja susjednih općina i grada Mursko Središće te o zajedničkom financiranju troškova ove usluge.
  9. Kolegij gradonačelnika donosi odluku o početku aktivnosti o osnivanju obiteljskog centra i savjetovališta za djecu i mlade. Za koordinaciju spomenutih aktivnosti zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 021-05/18-01/1224                                                  GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                            Dražen Srpak

Mursko Središće, 31.08.2018.