Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.09.2018. godine na 41. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuju se Mateja Novak i Marta Tuksar za pribavljanje ponuda za izradu značke Grada Mursko Središće.

2.Zadužuju se Mateja Novak i Marta Tuksar za realizaciju i osmišljanje božićno novogodišnjih poklona.

3.Zadužuje se referent za informiranje – administrativni referent Marta Tuksar za organizaciju proslave „Martinja“ u gradu Mursko Središće.

4.Zadužuje se referent za informiranje – administrativni referent Marta Tuksar da se problem „zlatne žutice“ sa svim popratnim materijalima objavi na internetskoj stranici Grada Mursko Središće i na stranici Muralista.

  1. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za organizaciju izrade pročišćenih tekstova prostornih planova na način propisan Zakonom o prostornom uređenju.

6.Zadužuje se voditelj Odsjeka za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Marko Jurović za mogući otpis nenaplaćenih dugova s danom 31.12.2017. godine za naknadu za uređenje voda temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN br. 62/18).

7.Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 700,00 kuna za pomoć u organizaciji 30. tradicionalnog susreta „Jesen v Međimorjo“ koji će se održati 29. rujna 2018. godine.  

8.Grad Mursko Središće nastavlja sa sufinanciranjem školske kuhinje i to za drugo dijete u obitelji sa 50% od ukupnog iznosa, a za treće i svako slijedeće dijete 100% iznosa.

9.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za pripremu natječajne dokumentacije za raspisivanje 10 studentskih kredita. Uvjeti i rok predaje dokumentacije biti će objavljeni na web stranici Grada Mursko Središće i u lokalnim medijima.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/18-01/ 1370                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 24.09.2018.