Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.10.2018. godine na 42. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da od trgovine Metss d.o.o. zatraži službeno očitovanje vezano uz održani sastanak gradonačelnika Dražena Srpaka i direktora trgovine Metss na temu rada trgovina na području grada Mursko Središće nedjeljom i praznikom.

2.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da dogovori radni sastanak sa županom Međimurske županije i po potrebi sa stručnim službama Međimurske županije na temu projekata dogovorenih za 2018. godinu te planova projekata u 2019. godini i problema prekomjernog prometa na području grada Mursko Središće i svih naselja do grada Čakovca. Sastanak će se održati u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće.

3.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za rješavanje pravno imovinskih poslova u ulici Matije Gupca u Murskom Središću za potrebe ishođenja građevinske dozvole u svrhu proširenja i rekonstrukcije iste.

  1. Gradonačelnik Grada Mursko Središće usvaja Prijedlog proračuna za 2019. godinu te isti prosljeđuje predsjedniku Gradskog vijeća Zvonku Vrtariću radi stavljanja na Dnevni red za sljedeću sjednicu.

5.Svi studenti s područja grada Mursko Središće koji su primatelji studentskog kredita kod zahtjeva za oslobađanje vraćanja djela ili cijelog studentskog kredita dužni su Gradu Mursko Središće dostaviti: 1. Zamolbu za oslobađanje vraćanja studentskog kredita, 2. Potvrdu o prosjeku ocjena tijekom cjelokupnog trajanja studija, 3. Potvrdu o završenom studiju. U slučaju da se radi o studiranju izvan Republike Hrvatske potrebno je dostaviti i službeni prijevod navedene dokumentacije.

  1. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju „Kalinka“ – odobrava se isplata novča u iznosu od 500,00 kuna za provođenje manifestacije „Dan ruske kulture – 9. Ruska kuhinja na međimurskom stolu“.

7.Temeljem zahtjeva Grada za izdavanje suglasnosti za rješavanje oborinske odvodnje u ulici Brezje u Murskom Središću pisanim putem do današnjeg dana iako je rok za dostavu suglasnosti bio do 01. listopada 2018. godine od ukupno 208 vlasnika i suvlasnika čestica kroz koje bi se morali izvesti radovi, suglasnosti je predalo 40 vlasnika i suvlasnika što je ukupno 19,2% te se zbog toga, nažalost, ne mogu nastaviti daljnje radnje i postupci (geodetske izmjere, projektiranje) obzirom što je to veliki trošak, a nema garanciju da će se radovi moći izvoditi zbog neiskazanog interesa za rješavanje problema. Još jedanput napominjemo da je temelj za bilo kakve daljnje radnje i postupke potrebno 208 suglasnosti.

8.Nalaže se voditelju Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da sa osobom zaduženom za popis pasa ažurira popis u romskim naseljima koji su još ostali nekastrirani.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/18-01/1478                                                                 GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 12.10.2018.