Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 25.10.2018. godine na 43. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Nalaže se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Miljenku Štefaniću i voditelju Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josipu Sršanu da se s pogrebnom ekipom urede međusobni odnosi i da se ista opremi s adekvatnom odjećom i obućom.

2.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za usklađenje svih obveza jedinica lokalne samouprave po Zakonu o komunalnom gospodarstvu u skladu sa zakonskim rokovima.

3.Utvrđuje se da je Grad Mursko Središće po pokojnom Leško Branku iz Vratišinca naslijedio dio ošasne imovine u vrijednosti od 5.943,66 kuna te je stoga sukladno rješenju Ministarstvu financija – Porezne uprave i Zakona o nasljeđivanju dužan podmiriti dugovanje pokojnog Leško Branka prema Poreznoj upravi u iznosu od 3.773,01 kune na ime poreza i prireza, poreza na tvrtku, doprinosa u paušalnom iznosu, doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zaštitu zdravlja na radu i troškova prisilne naknade.

  1. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za božićno-novogodišnje ukrašavanje cijelog područja grada Mursko Središće te za postavljanje jaslica i ostalih elemenata božićnog uređenja parka do 01. prosinca 2018. godine.
  2. Temeljem inicijative iskazane na sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće za zabranu rada trgovina nedjeljom gdje je Gradsko vijeće ovlastilo gradonačelnika Dražena Srpaka da takvu inicijativu pokuša provesti u djelo održani je sastanak sa svim relevantnim subjektima trgovačkih djelatnosti na području grada Mursko Središće. Na tom sastanku svi nazočni su se izjasnili da su za potpuno zatvaranje trgovačkih objekata iako je gradonačelnik Dražen Srpak predložio mogućnost kompromisnog rješenja u vidu dežurne trgovine. Navedenom sastanku nije se odazvao predstavnik trgovine Metss d.o.o. te je na traženje gradonačelnika taj sastanak održani nešto kasnije isključivo s upravom Metssa. Na konstruktivnom sastanku razmijenila su se mišljenja i argumenti te je gradonačelnik zamolio službeni stav trgovine Metss d.o.o. oko toga pitanja. Dana 12. listopada 2018. godine trgovina Metss d.o.o. poslala je svoje očitovanje koje glasi: „Naše trgovačko društvo posluje isključivo i u skladu sa važećim zakonima koji reguliraju predmetnu materiju, i u skladu sa svojom poslovnom politikom koju mi samostalno i prezentiramo i svako uplitanje neovlaštenih osoba smatramo protuzakonitim.“ Gradonačelnik Dražen Srpak moli upravu trgovine Metss d.o.o. da ponovno razmotri svoj stav, a napose zbog toga što su svi ostali subjekti na ovu inicijativu dali pozitivno mišljenje.

6.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da se urede pravno imovinski poslovi na zahtjev Bobičanec Dražena i Silvije, Marka Kovača 60 A, na kč.br.1861 k.o. Mursko Središće.

  1. Udruga mažoretkinja Mursko Središće – odobrava se besplatno korištenje sportske dvorane i pripadajućih prostorija dana 22.12.2018. godine u svrhu tradicionalnog održavanja revije mažoretkinja Murskog Središća s gostima.

8.Prothesis d.o.o., Mursko Središće – odobrava se kupnja medicinskih pomagala – test trakica za potrebe Udruge dijabetičara u iznosu od 1.436,98 kuna.

9.Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR – prihvaća se ponuda za izvršenje poslova i zadaća na području civilne zaštite, gospodarenja otpadom i zaštite od požara u 2018./2019. godini u iznosu od 1.200,00 kuna + PDV na mjesec na rok od godine dana.

10.Zlatko Nedeljko Pepsi, Miklavec 16 – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 1.000,00 kuna iz proračuna za 2019. godinu za tiskanje knjige pjesama „Pedeset“.

11.Grad Mursko Središće predstaviti će se na 4. konferenciji MEETING G2.4 usmjerene na poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske koja se održava od 12. do 14. studenog 2018. godine u Kongresnom centru FORUM u Zagrebu.

12.Od tražene četiri (4) ponude za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na autobusnoj stanici – javni wc, pristigla je jedna (1) ponuda od tvrtke Plamen – Zrinskih 9, Peklenica te se ista prihvaća u iznosu od 58.450,00 kuna.

13.Od tražene četiri (4) ponude za izvođenje obrtničkih radova na sanitarijama u društvenom domu u Hlapičini pristigle su dvije (2) ponude te se prihvaća povoljnija ponuda od tvrtke Plamen – Zrinskih 9, Peklenica u iznosu od 42.947,00 kuna.

14.Zbog određivanja namjene preostalog djela osim Spomen doma rudarstva te obogaćivanja sadržaja samog Spomen doma rudarstva osniva se Radna skupina u sastavu: gradonačelnik Dražen Srpak , zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak, predsjednik Gradskog vijeća Zvonko Vrtarić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić, voditelj Odjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan, voditelj Odsjeka za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Marko Jurović, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol Dolores Vrtarić, savjetnik gradonačelniak za komunalan pitanja Juraj Zadravec, projektant Lorand Klemenčić, Zoran Turk – povijesni dio.

15.Grad Mursko Središće već je surađivao s rudnikom u Velenju (Slovenija) „Premogovnik Velenje“ na IPA projektu „Eko muzej Mura“. Gradonačelnik Dražen Srpak je na poziv ravnatelja posjetio muzej u Velenju kojom prilikom je zamolio za pomoć u opremanju Spomen doma rudarstva u Murskom Središću. Obzirom što je Grad Mursko Središće kupio/stupio u posjed Spomen dom rudarstva gradonačelnik će zajedno sa stručnim službama zamoliti za pomoć oko opremanja istog.

16.Utvrđuje se novi cjenik za posjet Spomen domu rudarstva Mursko Središće i Spomen parku naftaštva Peklenica u iznosu od 25,00 kuna po osobi za oba objekta.

17.Nalaže se direktoru komunalnog poduzeća Murs ekom d.o.o., nakon što je Murs ekom kupio zemljište, da u suradnji sa savjetnikom za komunalna pitanja Jurajem Zadravcem, voditeljem Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josipom Sršanom, pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Miljenkom Štefanićem pokrene postupak prikupljanja ponuda za projektnu dokumentaciju kompostane te ishođenje građevinske dozvole za istu.

18.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da raspiše potrebu za radnikom za četiri (4) osobe za obavljanje poslova pogrebne ekipe i to dvije (2) osobe za potrebe groblja u Murskom Središću i dvije (2) osobe za potrebe groblja Peklenica – Križovec.

19.Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak kao odgovorna osoba Grada u dogovoru sa načelnicima općina Sv. Martin, Selnica i Vratišinec daje nalog upravi komunalnog poduzeća Murs Ekom d.o.o. kojeg smo zajednički vlasnici i savjetniku za komunalna pitanja Juraju Zadravcu da iznađe mogućnosti smanjenja cijene odvoza otpada na način da usluga odvoza ostane ista ili bolja te da razmotri i predloži ostala poboljšanja u sustavu biorazgradivog komunalnom otpada i miješanog komunalnog otpada te sustava odvoza glomaznog otpada i radnog vremena Reciklažnog dvorišta.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/ 1523                                                    GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 25.10.2018.