Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 31.10.2018. godine na 44. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Mateja Novak) donosi slijedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Sastanak Radne skupine zbog određivanja namjene kompleksa Spomen doma rudarstva te obogaćivanja sadržaja održati će se 12. studenoga 2018. godine u 08:00 sati na lokaciji Spomen doma rudarstva u Murskom Središću.
  2. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika grada Mursko Središće Miljenko Cmrečak i Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređenje poklonca na potezu „Štuk“ prema Selnici.
  3. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za raspisivanje Pozivnog natječaja za nadzor kod izgradnje novog dječjeg vrtića.
  4. VMO Štrukovec – prima se na znanje zapisnik sjednice.
  5. Prihvaća se ponuda tvrtke Urbia d.o.o., Čakovec za usluge stručne suradnje u prethodnom postupku za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće OSPUO postupak u iznosu od 8.750,00 kuna s PDV-om.
  6. Prihvaća se ponuda tvrtke Urbia d.o.o., Čakovec za usluge izrade IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće u iznosu od 85.000,00 kuna s PDV-om.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 021-05/18-01/ 1544                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 31.10.2018.