Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.11.2018. godine na 46. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

1.Županijska liga protiv raka Čakovec – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 700,00 kuna u svrhu izdavanja monografije u povodu 20. obljetnice djelovanja

2.Nalaže se direktoru trgovačkog društva Murs ekom Christianu Črešnjovcu da kontaktira predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva vezano uz saziv 1. sjednice Nadzornog odbora na kojem će Uprava društva prezentirati programe i plan razvoja za 2019. godinu, dok se Nadzorni odbor zadužuje da se raspiše natječaj, temeljem Zakona o trgovačkim društvima, za imenovanje direktora  društva.

3.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan, savjetnik gradonačelnika za komunalna pitanja Juraj Zadravec za praćenje svih procedura Uprave društva Murs ekom u svezi prebacivanja djelatnika u Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove s 01.01.2019. godine te novog zapošljavanja zbog preuzimanja groblja i donošenja svih potrebnih cjenika usluga.

4.Temeljem Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama podsjećaju se vlasnici životinja na području grada Mursko Središće na obaveznu kastraciju I sterilizaciju životinja kako bi se spriječilo prekomjerno razmnožavanja životinja te time nastajali proračuni za Gradski proračun jer svako zbrinjavanje napuštenih životinja bez poznatog vlasnika Gradski proračun košta 1.625,00 kuna.

5.Na području grada Mursko Središće putem tvrtke Bioinstitut do kraja godine izvršiti će se deratizacija po važećem cjeniku za te usluge tvrtke Bioinstitut.

6.Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak predložio je da se obilježavanje Dana Grada Mursko Središće ubuduće veže uz zaštitinika sv. Ladislava te da se obilježava dana 27. lipnja te će se u tom smislu na Gradsko vijeće uputiti prijedlog za izmjenu Statuta Grada Mursko Središć.

Obrazloženje: Gotovo sve općine i gradovi svoj dan vežu uz zaštitinika te smatramo da se moramo prikloniti  takvom riješenju, a obzirom što se po novoj koncepciji manifestacija “Ljeto uz Muru” održava u tom terminu i započinje samim proštenjem – Ladislavovo i nastavlja s obljetnicom zaustavljanja tenkova 28. lipnja te s raznim drugim događajima u narednim danima. Ovo je sigurno termin koji je prirodniji i usklađen s velikom većinom općina i gradova načinom određivanja dana grada ili općine (zaštitnik župe), a uz to se u znatnoj mjeri smanjuju troškovi jer će umjesto dvije manifestacije u dva termina biti jedna manifestacija u jednom terminu.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 021-05/18-01/ 1592                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 19.11.2018.