Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 21.01.2019. godine na 50. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 

1.U cilju lakšeg i povoljnijeg stjecanja građenja prve nekretnine, kolegij gradonačelnika daje slijedeći prijedlog izmjene Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću: U Prijedlogu odluke o komunalnom doprinosu mlade obitelji do 40 godina starosti koje stječu svoju prvu nekretninu ostvaruju pravo na potpuno oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa.

2.Kolegij gradonačelnika daje slijedeći prijedlog izmjene Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću: da se gospodarske građevine poljoprivrednih djelatnosti – farme za uzgoj životinja, silaža stočne hrane i slično, za II zonu smanji s 15,00 kn/m3 na 1,00 kn/m3, za III zonu s 10,00 kn/m3 na 1,00 kn/m3 i za IV zonu s 5,00 kn/m3 na 1,00 kn/m3.

3.Prihvaća se ponuda tvrtke Instal promet Kanižaj d.o.o. za izradu glavnog projekta zida urni i uređenje pripadajućih pješačkih staza i parkirnih površina na groblju u Murskom Središću u iznosu od 19.875,00 kuna.

  1. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan da pribavi tri (3) cjenika za poslove ispitivanja sredstava rada i radne okoline, mjerenja emisija štetnih tvari u zraku iz stacioniranih izvora, ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija, servisiranje vatrogasnih aparata i opreme, ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/62                                                                  GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                            Dražen Srpak

Mursko Središće, 21.01.2019.