Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.02.2019. godine na 51. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 

1.Ponovno se upozoravaju pravne i fizičke osobe, političke stranke i udruge da se plakatiranje na području grada Mursko Središće vrši isključivo preko Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće  te da se plakati postavljaju na predviđenom mjestu za plakatiranje koje je određeno Odlukom o plakatiranju. U protivnom primijeniti će se prekršajne odredbe određene Odlukom o plakatiranju.

2.Obzirom na pozitivan efekt kojeg je izazvala mjera oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa za mlade obitelji do 40 godina i u cilju ne iseljavanja mladih te u cilju doseljavanja i stavljanja svih raspoloživih nekretnina na području grada Mursko Središće u funkciju, gradonačelnik Grada Mursko Središće predlaže Kolegiju da se uvedu dodatni poticaji za mlade osobe do 40 godina na način da bi se novčano poticalo gradnja i kupovina prve nekretnine  (kuća/stan) uz uvjet da za istu postoji kod gradnje građevinska dozvola ili drugi akt za gradnju, a kod kupovine uporabna dozvola. Osobe koje imaju minimalno dvije godine prijavljeno prebivalište na području grada Mursko Središće i gdje je minimalno jedan supružnik zaposleni na području Republike Hrvatske ostvaruje pravo poticaja u iznosu od 15.000,00 kuna, a osobe koje u trenutku prijave imaju manje od dvije godine prijavljeno prebivalište na području grada Mursko Središće, a to pravo zapravo stječu danom prijave prebivališta i gdje je minimalno jedan supružnik zaposleni na području Republike Hrvatske ostvaruju pravo na poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna. Navedena mjera bi se primijenila kumulativno s ostalim mjerama o pravu na oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa te mogućem ostvarivanju prava na poticaj za rušenje ili obnovu kuća nepogodnih za stanovanje. Navedeni prijedlog uvrstiti će se na dnevni red slijedeće sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće dok će se sredstva za taj program osigurati rebalansom proračuna te je nakon toga mogući početak primjene iste.

3.Obzirom na već donesene mjere za mlade gradonačelnik Grada Mursko Središće predložio je Kolegiju da se novčana naknada za novorođeno dijete na području grada Mursko Središće sa 1.000,00 kuna za prvorođeno dijete povisi na 2.500,00 kuna, a za drugorođeno dijete povisi na 5.000,00 kuna. Navedeni prijedlog uputiti će se na sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, a rebalansom proračuna osigurati će se sredstva te je nakon toga moguća primjena iste.

4.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za uređenje pristupa i oborinske odvodnje na česticama u ulici Josipa Šajnovića u Murskom Središću.

5.Kolegij gradonačelnika Grada Mursko Središće za Nagradu „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu u kategoriji zdravstva i socijalne skrbi predlaže Biserku Goričanec zbog dugogodišnje skrbi i rada sa liječenim alkoholičarima u Klubu liječenih alkoholičara „Povratak“.

6.Obzirom što je Grad Mursko Središće kupio komunalno poduzeće Murs ekom te što je u istu svrhu osnovao dvije tvrtke -Murarij i Murkom, iste nisu više potrebne te se odobrava njihova prodaja za nominalni iznos kapitala, a za isto se zadužuju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan.

7.IPA – Sekcija Hrvatska – odobrava se zakup oglasnog prostora dimenzija ¼ stranice u iznosu od 2.737,50 kuna za izdavanje publikacije „Internet, ovisnost i mladi“.

8.Gradonačelnik Grada Mursko Središće predlaže Gradskom vijeću izmjenu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na način da se poštuje Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom isti sud ukida Odluku Općine Dubrava u Zagrebačkoj županiji kojom je propisana trajna sterilizacija.

9.Općina Gornji Kneginec – Grad Mursko Središće nije zainteresirani za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine u Selcu koji u naravi predstavlja 1/3 dijela studio apartmana (4788/474012 dijela č.k.br. 1710/5 k.o. Selce).

10.Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.500,00 kuna za pomoć obitelji Sabol iz Preloga kojima je izgorjela kuća.

11.Prihvaća se ponuda tvrtke Moderna – investa d.o.o., Čakovec za izradu Procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti nekretnine na adresi Martinska 2, Mursko Središće

 

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 021-05/19-01/179                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                            Dražen Srpak

Mursko Središće, 11.02.2019.