Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 01.04.2019. godine na 55. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.VMO Štrukovec – prima se znanje Zapisnik sa sjednice mjesnog odbora

2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Peklenica – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Peklenica za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Peklenice – Dražen Srša, Zvijezdan Tuksar, Rudolf Goričanec, Marko Varga, Klaudija Mance, Josip Nerer, Darko Kolarić, Danijel Flac, Lovro Nerer, Saša Govedić, Nikola Goričanec, Vinko Novak, Boris Blažon.

3.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da raspiše javni poziv za korištenje javne površine i objekta novoizgrađene sjenice za potrebe prodaje sladoleda i kolača.

4.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pomoć Dobrovoljno vatrogasnom društvu Mursko Središće kod raspisivanja javnog poziva za dostavu ponuda za obavljanje radova na energetskoj obnovi zgrade Dobrovoljno vatrogasnog društva.

5.Obavještavaju se građani da će se vuzmenka održati dana 20. travnja 2019. godine (subota)  s početkom u 21:00 sati na lokaciji preko Spomendoma rudarstva u neposrednoj blizini trgovine građevinskim materijalom Sistem-mep d.o.o..Također, obavještava se javnost da se na tu parcelu može dovoziti materijal za vuzmenku (isključivo granje), a komunalni redar Drago Belše zadužuje se da označi mjesto na parceli na kojem se može odložiti granje te za kontrolu odlaganja i uređenje vuzmenke. Referent za informiranje – administrativni referent Marta Tuksar zadužuje se za dogovor s Društvom žena Mursko Središće i Rudarskim zborom oko organizacije (podjela kobasica i pića).

6.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan da do 01. svibnja 2019.godine proanalizira i provjeri najkritičnije točke oborinske odvodnje po svim naseljima gdje će ići aglomeracija te da se temeljem toga pripremi tehnička dokumentacija za gradnju istih  u vremenu gradnje aglomeracije.

7.Temeljem prijedloga povjerenstva gradonačelnik donosi odluku o dodjeli pet (5) poticaja za uređenje nekretnina za 2019. godinu i to četiri (4) za rušenje i jedna (1) za obnovu. Ponovni javni poziv biti će objavljen u 2020. godini te pozivamo sve koji imaju uvjete da se prijave i ostvare poticaj.

8.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za objavljivanje pozivnog natječaja za redizajn i uređivanje web stranice Grada Mursko Središće i Turističke zajednice grada Mursko Središće zbog potrebe poboljšanja preglednosti i osvježavanja izgleda i sadržaja. Pozivni natječaj uputiti će se na minimalno pet (5) odabranih adresa.

9.Gradonačelnik usvaja Prijedlog odluke o godišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu te isti upućuje Gradskom vijeću.

10.Gradonačelnik upućuje Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu te isti upućuje Gradskom vijeću na usvajanje.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/19-01/390                                                                   GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 01.04.2019.