Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.04.2019. godine na 56. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marko Jurović, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak, Marina Hojsak Gradiček) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se žurno zamjene postojeći neispravni prometni znakovi na području grada Mursko Središće

2.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za popravak dječjih igrališta i za postavljanje dodatnih dječjih igrala na skeli Fusek

3.Zadužuje se komunalni redar Drago Belše za kontrolu uređivanja javnih i zelenih površina od strane Murs ekoma

4.Srednja škola Čakovec – odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 1.000,00 kuna  za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju učenika s intelektualnim teškoćama (ISF WORLD SCHOOLS INCLUSIVE GAMES 2019.) u Portugalu.

5.Dobrovoljno vatrogasno društvo Križovec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Križovec za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Križovca – Josip Kostanjević, Danijel Korbelj, Marko Strojko, Josip Frančić, Zdravko Strojko, Rudolf Novak, Mihael Vinković

6.Nogometni klub “Plavi” Peklenica – temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 17.318,75 kuna za građevinske radove na klupskim prostorijama.

7.Prihvaća se ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. za sanaciju kapelice u Peklenici (Trg pekleničkih rudara, kod društvenog doma) u iznosu od 7.000,00 kuna, te se prihvaća ponuda obrta Wolfy u iznosu od 9.875,00 kuna za bojanje fasade na kapelici u Peklenici (Čakovečka ulica).

8.Prihvaća se ponuda trgovine Prosthesis d.o.o. u iznosu od 1.534,62 kuna za ortopetska pomagala – test trakice za mjerenje šećera.

9.SRD “Verk” Križovec – temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 10.000,00 kuna za dogranju ribičke kućice uz ribnjak.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/19-01/566                                                                   GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 24.04.2019.