Zaključci 59. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 06.06.2019. godine na 59. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

 

1.Prihvaća se ponuda tvrtke DK Elektro usluga d.o.o., Peklenica za zamjenu stare javne rasvjete s novim led rasvjetnim tijelima u krugu Osnovne škole Mursko Središće u iznosu od 19.687,50 kuna

2.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za koordinaciju s Međimurskom županijom, a vezano za planiranje zamjene postojećih reflektora s led reflektorima u sportskoj dvorani u Murskom Središću  radi uštede električne energije u 2020. godini

3.Prihvaća se ponuda tvrtke Eltel d.o.o., Čakovec za izradu i postavljanje panoa u gradskom parku u Murskom Središću s povijesnim motivima te kartom grada i korisnim informacijama za turiste u iznosu od 22.300,00 + PDV.

4.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s izrađivačem Prostornog plana grada Mursko Središće razmotri plan uređenja centra Murskog Središća i da se isto uvrsti u novi Prostorni plan s naglaskom na lokaciju bivšu klaonicu Hoblaj.

5.Prihvaća se ponuda tvrtke Info-far d.o.o. za redizajn i mjesečno održavanje internetske stranice Grada Mursko Središće te se zadužuje voditeljica Odsjeka za općedruštvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol za korespodenciju i koordinaciju oko istog.

6.Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Mursko Središće – odobrava se isplata tekuće donacije temeljem ugovora o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 4.500,00 kuna za kupnju sportskih trenirki za članove udruge.

7.Prihvaća se ponuda tvrtke SEVOI d.o.o., Zagreb za realizaciju projekta Izmjene i dopune Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2019.-2025. godine u iznosu od 5.000,00 kuna + PDV.

8.Miners MC, Mursko Središće – odobrava se proširenje prilaza opločnjacima 2 metra kod klupskih prostorija. Obavještava se udruga Miners MC da će Grad Mursko Središće daljnja ulaganja u navedeni prostor osmisliti Prostornim planom te će se daljnja ulaganja i uređenje prostorija koje se nalaze na tom prostoru morati prilagoditi planovima Grada i Prostornom planu.

9.VMO Štrukovec – prima se na znanje Zapisnik sa sjednice

10.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Elektrom Čakovec dogovori realizaciju niskonaponskog priključka na Majuru u Štrukovcu.

 

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/698                                                                   GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 06.06.2019.