Zaključci 60. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.06.2019. godine na 60. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za rješavanje osiguravanja dovoljne količine električne energije za potrebe manifestacija na šetnici uz rijeku Muru iz postojećeg ugovora s Elektrom Čakovec o darovanju trafo-stanice kod graničnog prijelaza.

2.Zadužuje se Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu „Rudar“ za raspisivanje javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu „Rudar“.

3.Prihvaća se ponuda tvrtke Autoprijevoz – niskogradnja, vl. Branko Žganec za vanjsko uređenje Društvenog doma u Hlapičini u iznosu od 126.300,63 kuna s PDV-om.

4.Prihvaća se ponuda tvrtke DK elektro usluga j.d.o.o. za uređenje rasvjete u Društvenom domu u Hlapičini u iznosu od 8.167,50 s PDV-om.

5.Prihvaća se ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. za uređenje keramike u Društvenom domu u Hlapičini u iznosu od 16.360,62 kuna s PDV-om.

6.Prihvaća se ponuda tvrtke Elektro-mont d.o.o. za postavljanje javne rasvjete u ulici Slatine u Murskom Središću u iznosu od 160.337,60 kuna s PDV-om.

7.Prihvaća se idejno rješenje tvrtke Instal-promet Kanižaj d.o.o. za postavljanje zida urni i uređenje okoliša na groblju u Murskom Središću i zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za daljnji tijek projektiranja.

8.Prihvaća se ponuda tvrtke Mukas d.o.o. u iznosu od 312.286,25 kuna s PDV-om za II. fazu uređenja grobne kuće Križovec-Peklenica – dogradnja nadstrešnice.

9.Udruga veterana 7. gardijska brigada „Puma“ – Grad Mursko Središće na početku godine raspisuje Javni poziv za financiranje projekata/programa/manifestacija udruga te se je za dobivanje financijskih sredstava od strane Grada potrebno prijaviti na isti.

10.Zadužuje se zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za raspisivanje pozivnog natječaja za obnovu poklonca „Štuk“ prema Selnici i kapelice u Peklenici.

11.Prihvaća se ponuda tvrtke BDC d.o.o., Zagreb za poslove u svezi prijave projekta „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ u iznosu od 6.000,00 + PDV.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/19-01/755                                                                   GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 19.06.2019.